TKB BUỔI CHIỀU KHỐI 11, 12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/10/2022

11:05 04/10/2022
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2
  Tiết 2 AV GDQP Sinh TD -x- TD GDQP --- Sử --- --- TD --- --- --- --- --- --- --- ---
  Thắm Hiền Tứ K. Thoa Giảng Mỹ V.Anh Chung
  Tiết 3 GDQP Toán AV Toán TD -x- Văn TD --- GDQP --- --- TD --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tứ Đ.Trung Thủy N.Lệ Duy Giảng Mỹ Chung
  Tiết 4 Hóa Toán AV Toán Văn -x- Văn AV --- Địa --- --- GDQP --- --- TD --- --- --- --- ---
  Khoa Đ.Trung Thủy N.Lệ Trung Duy Thoa Nảm Mỹ Chung
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- GDQP --- --- --- --- ---
  Mỹ
                                             
T Tiết 1 --- Hóa --- Văn -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3 Lĩnh Phúc
  Tiết 2 Hóa Hóa TD GDCD GDQP Văn Văn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Thêm Lĩnh Em Ngân Khoa Giảng Hưng Mỹ Hằng Phúc
  Tiết 3 Hóa Văn Hóa AV Văn GDQP Văn TD Văn TD --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Khoa Duy Lĩnh Gia Thêm Trung Mỹ Hằng Giảng Phúc Chung
  Tiết 4 Văn --- Hóa --- GDQP Sử AV Văn GDCD TD TD --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Duy Lĩnh Mỹ X.Phương Gia Hằng Hưng Giảng Chung
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TD -x- -x- GDQP --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Giảng Mỹ
                                             
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4
  Tiết 2 TD Sinh Hóa Địa AV AV GDQP TD --- --- --- --- --- --- --- TD --- CN ---
  Thêm Giàu Ngân Khoa M.Phương Gia Thoa Mỹ Giảng Phi N. Diệu
  Tiết 3 Sinh Toán TD GDQP TD Địa AV AV --- --- --- --- --- --- --- CN --- TD ---
  Giàu Hiền Thọ Thêm Mỹ Giảng M.Phương Quang Nhung N. Diệu Phi
  Tiết 4 TD Sinh Toán Hóa AV TD Địa Sử AV GDQP --- --- --- --- --- --- TD --- --- --- CN
  Giàu Thọ Hương Nhung Giảng M.Phương V.Anh Quang Mỹ Phi N. Diệu
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TD -x- --- --- --- --- --- --- GDQP --- --- --- TD
  Giảng Mỹ Phi
                                             
T Tiết 1 -x- AV Văn GDQP Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5 Nhung Hằng Mỹ H.Loan
  Tiết 2 -x- AV Văn TD Toán -x- -x- -x- GDQP -x- --- --- --- TD --- --- --- --- --- --- ---
  Nhung Hằng H.Loan Mỹ Chung
  Tiết 3 -x- GDQP TD Văn AV -x- -x- -x- Văn -x- --- GDQP --- TD --- --- --- --- --- --- ---
  Tứ Phúc Nhung Hằng Mỹ Chung
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Sử -x- --- TD --- GDQP --- --- --- --- --- --- ---
  V.Anh Chung Mỹ
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- TD --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Chung
                                             
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- GDQP -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
6 Mỹ
  Tiết 2 GDQP TD Hóa Sinh GDQP --- GDCD Địa --- --- --- --- --- TD --- CN --- --- --- ---
  Tứ Em Hương K. Thoa Mỹ Hưng Nảm Chung N. Diệu
  Tiết 3 Văn GDQP TD GDQP Văn AV --- Toán Toán --- --- --- --- --- TD --- TD --- --- --- ---
  Duy Tứ Mỹ Trung Thắm Thọ Tổng Chung Phi
  Tiết 4 TD Văn GDQP AV --- Văn --- Toán Toán --- --- --- --- --- GDQP TD --- --- CN --- TD
  Duy Tứ Gia Trung Thọ Tổng Mỹ Chung N. Diệu Phi
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- CN --- --- TD --- GDQP
  N. Diệu Phi Mỹ
                                             
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- Toán Toán --- -x- AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7 N.Lệ H.Loan Nhung
  Tiết 2 AV -x- -x- -x- -x- Toán Toán --- -x- GDCD --- --- --- --- --- --- --- --- GDQP --- ---
  Thắm N.Lệ H.Loan Hưng Mỹ
  Tiết 3 Toán -x- -x- -x- -x- GDCD GDQP --- -x- Toán --- --- --- --- --- --- --- --- TD --- ---
  Tổng Hưng Mỹ Đ.Trung Phi
  Tiết 4 Toán -x- -x- -x- -x- AV Sử -x- -x- Toán --- --- --- --- --- --- --- TD --- GDQP ---
  Tổng Thắm X.Phương Đ.Trung Phi Mỹ
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- GDQP --- TD ---
  Mỹ Phi

Tin khác