Công khai tài chính trong năm học 2023 - 2024

16:14 19/04/2024

- Quyết định về việc công khai dự  toán đầu năm 2023

Quyết định về việc công khai dự toán điều chỉnh năm 2023

- Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2023

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán quý 2 năm 2023

- Quyết định về việc công khai đến số liệu thu chi đến quý 3 năm 2023

- Quyết định về việc công khai số liệu thu chi đến quý 4 năm 2023

Quyết định về việc công khai dự toán năm 2024

Quyết định về việc công khai điều chỉnh dự toán năm 2024

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác 03 công khai năm học 2022 - 2023, tình hình thực hiện 03 công khai đầu năm học 2023 - 2024 và kế hoạch nhiệm vụ công tác 03 công khai năm học 2023 - 2024