PHẦM MỀM MATHTYPE(CRACK)

10:37 30/10/2021

 

Bước 1: Download phần mềm

Download tại đây

Bước 2: Ngắt kết nối Internet và các ứng dụng trên máy tính

Bước 3: Chạy file MathType 7.4.4 -win-en.exe để cài MathType

Bước 4: Sau khi cài đặt MathType xong, chạy file kichhoat.reg