THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

17:15 04/05/2024
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 11/5 /2024
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7
T Tiết 1 Toán Hóa Văn Toán Sử Sử GDCD AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2 Lệ Khoa Thêm Em Định M.Nhung Lai X.Phương V.Anh Như Thoa
  Tiết 2 Toán Hóa Toán Hóa Toán Sử Sử GDCD AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Lệ Khoa Thêm Thọ Định Hương Lai X.Phương V.Anh Như Thoa
  Tiết 3 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Hương Định Thêm Khoa Lĩnh Em Lai Lệ M.Nhung V.Anh Thoa
  Tiết 4 Hóa Toán Hóa Hóa Sử GDCD Văn Toán Sử -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 Hương Định Thọ Khoa Lĩnh Em V.Anh Như M.Nhung Lệ X.Phương -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                                                                                 
T Tiết 1 AV Văn Văn Sinh Toán Toán AV Toán AV Văn Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3 Nhung Phúc Trung Nối An Tổng Thắm Lệ Thủy Hằng N. Nhân
  Tiết 2 AV Văn Văn Sinh Toán Toán AV Toán AV Văn Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Nhung Phúc Trung Nối An Tổng Thắm Lệ Thủy Hằng N. Nhân
  Tiết 3 Văn AV Văn Toán AV Văn Toán Toán AV Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Ngân Phúc Thủy Trung An Thắm Hằng Lệ Tổng Nhung N. Nhân
  Tiết 4 Sinh AV AV AV Văn Văn Văn Toán AV Văn -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 Toán Nối AV Thắm Quang M.Nhung Hằng Trung Tổng Nhung Phúc -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Lệ Sinh Thủy AV AV Văn Văn Văn Toán AV Văn
  Toán Sinh AV Thắm Quang M.Nhung Hằng Trung Tổng Nhung Phúc                                                        
                                                                                 
T Tiết 1 AV Toán AV Hóa AV Toán AV Văn GDCD Văn Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4 Nhung Lai Thủy Khoa Quang Tổng Thắm Trung Hưng Hằng N. Nhân
  Tiết 2 AV Toán AV Hóa AV Sinh AV Văn GDCD Văn Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 3 Nhung AV Thủy AV Hóa K.Thoa Toán Trung Toán Hằng N. Nhân -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  AV Gia   Thắm Lĩnh Sinh Lai Văn Tổng Văn Toán
  Tiết 4 Văn Hóa Hóa Văn Hóa AV Toán AV Toán AV GDCD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 Hằng Khoa Lương Trung Sinh Thắm Lai Gia Tổng Nhung Hưng -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Văn Hóa Hóa Văn K.Thoa AV Toán AV Toán AV GDCD
                                                                                 
T Tiết 1 Toán AV Văn AV Sinh Văn Văn Sử Địa Địa Văn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5 Lệ Gia Trung Thắm K.Thoa M.Nhung Hằng X.Phương M.Phương Nảm Phúc
  Tiết 2 Toán AV Văn Toán Sinh Văn Văn Sử Địa Địa Văn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 3 Văn AV Trung Thọ Văn Sinh AV Địa Văn Toán Phúc --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Hằng Gia Văn Toán Trinh K.Thoa Thắm M.Phương M.Nhung Lệ Văn
  Tiết 4 Văn Văn Sinh Văn Văn AV Địa Địa Văn Toán Sử --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Hằng Phúc K.Thoa Trung Trinh Thắm Nảm M.Phương M.Nhung Lệ X.Phương
  Tiết 5 Văn Văn Toán Văn Văn AV Địa AV Văn Toán Sử --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Hằng Phúc Thọ Trung Trinh Thắm Nảm Gia M.Nhung Lệ X.Phương
                                                                                 
T Tiết 1 Hóa AV Sinh Toán AV GDCD Toán AV Sử Địa --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6 Tiết 2 Hương Gia K.Thoa Thọ Định Thắm Hưng Lệ Thủy V.Anh Nảm --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 3 Sinh AV Toán AV Văn Hóa Toán Toán AV Địa AV --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  K.Thoa Gia Thọ Thắm Trinh Hương Lai Lệ Thủy Nảm Thoa
  Tiết 4 Sinh Toán AV Văn Hóa Sử AV GDCD   AV --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 5 -x- Định AV Thắm Sinh Hóa V.Anh Gia Hưng Toán Thoa --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Thủy AV K.Thoa Hương Sử AV GDCD Lệ AV
                                                                                 
T Tiết 1 Sinh Toán Hóa Sinh Toán GDCD Địa Sử GDCD Địa --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 Tiết 2 K.Thoa Lai Lương Nối An Em Hưng M.Phương V.Anh Như Nảm --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 3 Toán AV Sinh Địa GDCD Địa Sử GDCD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Ngân Lai Thêm Em Quang K.Thoa Nảm Như M.Phương V.Anh Hưng
  Tiết 4 Sinh AV Toán Địa GDCD Địa Sử GDCD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Ngân Nối Thêm Em Quang Tổng Nảm Như M.Phương V.Anh Hưng
  Tiết 5 -x- Sinh Sinh AV Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Nối K.Thoa Em Quang Tổng

Tin khác