THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

17:15 04/05/2024
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 11/5 /2024
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7
T Tiết 1 AV Hóa Hóa Địa Toán Văn Sử GDCD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2 Nhung Định Thêm Khoa Lĩnh Em Nảm Lệ M.Nhung V.Anh Hưng
  Tiết 2 Toán Hóa Hóa GDCD Địa Văn Sử Địa -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Lệ Định Thêm Khoa Lĩnh Em Hưng M.Phương M.Nhung V.Anh Nảm
  Tiết 3 Toán Hóa Hóa Sử Địa GDCD AV Địa -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Lệ Định Thêm Khoa Lĩnh Em V.Anh M.Phương Hưng Nhung Nảm
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                                                                                 
T Tiết 1 Sinh Sinh Hóa Toán Văn Hóa Toán GDCD GDCD Địa Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3 K.Thoa Nối Lương Thọ Trinh Hương Lai Như Hưng Nảm N. Nhân
  Tiết 2 Hóa Sinh Hóa Toán Văn Văn Toán AV Toán Địa Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Hương Nối Lương Thọ Trinh M.Nhung Lai Gia Tổng Nảm N. Nhân
  Tiết 3 Hóa Toán Hóa Sinh Sinh Văn Địa AV Toán GDCD GDCD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Hương Lai Lương Nối K.Thoa M.Nhung Nảm Gia Tổng Như Hưng
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                                                                                 
T Tiết 1 Hóa Toán Toán Toán Sinh GDCD Toán AV AV Sử -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4 Hương Lai Thọ Em An K.Thoa Hưng Trung Thủy Nhung X.Phương
  Tiết 2 Sinh Văn Toán Toán Hóa AV Toán Địa Văn AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  K.Thoa Phúc Thọ Em An Hương Thắm Trung M.Phương Hằng Thoa
  Tiết 3 AV Văn Văn Sinh Hóa AV Sử Địa Văn AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Nhung Phúc Trung Em K.Thoa Hương Thắm X.Phương M.Phương Hằng Thoa
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                                                                                 
T Tiết 1 Hóa Văn Sinh Sinh Văn GDCD Sử Toán Sử --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5 Ngân Khoa Trung Nối Định K.Thoa Hằng Như V.Anh Lệ X.Phương
  Tiết 2 Hóa Sinh Toán Toán Văn Sử Sử Toán Văn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Ngân Khoa K.Thoa Trung Định Tổng Hằng X.Phương V.Anh Lệ Phúc
  Tiết 3 Hóa Sinh Toán Toán Sử Toán AV GDCD Văn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Ngân Khoa K.Thoa Trung Định Tổng V.Anh Lệ Thủy Như Phúc
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                                                                                 
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6 Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tin khác