THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 10- BUỔI 2-TD-GDQP KHỐI 11,12

08:47 31/01/2023
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 10- BUỔI 2-TD-GDQP KHỐI 11,12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/ 01/2023
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Toán -x- -x- --- --- Hóa -x- -x- Hóa --- --- Toán AV Toán Hóa Văn Tin học Toán AV Địa Toán CN GDCD
2 Thọ Lương N. Bình Phụng An Thủy Em Hiền Lai Khoa Phúc Huy Tổng Gia Ngân Nảm P. Thúy Lê Loan Như
  Tiết 2 TD Văn Toán TD Địa Toán Văn --- --- Hóa TD --- Hóa --- --- Toán AV AV Tin học Toán Hóa Sinh Sinh Toán CN Địa AV Toán GDCD AV
  Hiền Em Phúc H.Loan Giảng M.Phương Thọ Hằng Ngân Lương Chung N. Bình Phụng An Thủy Thắm K.Loan Lai Khoa K. Thoa Nối Tổng Lê Loan Nảm Quang P. Thúy Như Gia
  Tiết 3 Toán Toán TD Tin học Hóa Toán Địa AV Địa --- --- TD Hóa GDQP Toán --- --- Toán Tin học HĐTN Sinh Sinh HĐTN AV Hóa GDCD AV Toán AV HĐTN HĐTN
  Thêm Tổng Thọ K.Loan Khoa H.Loan M.Phương Quang Nảm N. Bình Chung Phụng Mỹ P. Thúy Em An Huy Lê Loan Nối K. Thoa Phúc Gia Lương Hưng Thắm Lai Nhân Như Tứ
  Tiết 4 Hóa Toán Toán Tin học Địa Toán GDCD Địa --- --- --- GDQP Hóa TD Toán --- --- Toán SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
  Khoa Tổng Thọ Ngân K.Loan M.Phương H.Loan Hưng Nảm N. Bình Mỹ Phụng Chung P. Thúy Em An Thắm Hiền Nối K. Thoa Phúc Gia Nhân Thêm Lê Loan Giảng Như Tứ
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- TD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Thêm Chung
    P. LÝ 1 P. LÝ 2 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21     P. NN1 P. HÓA 1 P. HÓA 2 P. HÓA 1 P. HĐ     P. SINH P. NN3                          
                                                                       
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- Hóa Văn AV Toán Văn Hóa Toán Văn Toán GDCD Địa
3 Hiền Em Hương Tâm Nhân Tổng Gái Lương N.Nhân T. Trinh Lai Hưng N. Bình Nảm
  Tiết 2 AV Tin học TD Sinh Văn TD Địa Hóa -x- --- -x- --- --- --- --- --- --- -x- Toán Văn Toán Văn HĐTN Toán Văn Toán Văn Địa AV
  Thắm K.Loan K. Thoa Thêm Trung Giảng M.Phương Ngân Hương Hiền Em N.Lệ Tâm N. Bình Tổng Gái Nhân N.Nhân T. Trinh Lai Phú Nảm Gia
  Tiết 3 Tin học TD Hóa Địa TD Toán GDCD -x- --- -x- --- --- Hóa --- --- --- --- -x- Sinh Toán Toán Văn Toán AV Văn AV Văn Văn Địa AV
  Thêm K.Loan Hương M.Phương Giảng Em Hiền Tổng Hưng Lương K. Thoa N.Lệ Lai Gái Ngân N.Nhân Nhân Tâm Thắm T. Trinh Phú Nảm Gia
  Tiết 4 Văn Địa TD Toán AV TD Địa Tin học -x- --- -x- --- --- Hóa --- --- --- --- -x- HĐTN Sinh Hóa Văn Toán AV GDCD Văn Toán Toán
  Trung Hiền Em M.Phương N.Lệ Gia Giảng Nảm K.Loan Lương Thắm K. Thoa Hương Gái Ngân N.Nhân Nhân Thêm Hưng T. Trinh N. Bình Lai Tổng
  Tiết 5 TD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TD -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Văn HĐTN HĐTN Tin học Địa Toán GDCD AV Toán Toán
  Giảng Trung Hiền Thêm K. Thoa K.Loan Ngân Em Nảm N.Nhân Hưng Nhân Lai Tổng
    P. LÝ 1 P. LÝ 2 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21     P. NN1 P. HÓA 1 P. HÓA 2 P. HÓA 1 P. HĐ     P. SINH P. NN3                          
                                                                       
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- TD -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Hóa AV AV Toán Sinh Hóa AV Địa HĐTN Văn CN Văn Văn
4 Giảng Khoa Nhung Thắm Tổng K. Thoa Phụng Nhân Nảm Hưng T. Trinh Lê Loan Tâm Yến
  Tiết 2 Hóa TD Văn Tin học Sinh Toán GDCD Hóa TD Toán GDQP --- -x- --- --- --- --- --- TD --- -x- HĐTN AV AV Toán AV Sinh HĐTN Địa CN Văn AV Văn Văn
  Khoa Hằng K.Loan K. Thoa N.Lệ Hưng Lĩnh Giảng An Mỹ Phi Hợi Nhung Thắm Tổng Thoa Nối Phụng Nảm Lê Loan T. Trinh Nhân Tâm Yến
  Tiết 3 Toán Hóa TD Tin học AV GDCD Hóa Văn TD Toán TD --- -x- --- --- --- --- --- TD GDQP -x- Sinh Toán HĐTN AV Hóa Sinh Văn Văn Văn CN AV Địa
  Tổng Lĩnh K.Loan Nhung Hưng Khoa Hằng Giảng An Chung Phi Mỹ K. Thoa N.Lệ Phụng Nhân Hợi Nối Yến Tâm T. Trinh Lê Loan N. Bình Thoa Nảm
  Tiết 4 Toán Văn Hóa TD Hóa TD -x- Tin học GDCD AV TD --- -x- --- --- Toán --- --- GDQP TD -x- AV Toán Sinh AV Hóa HĐTN Sinh Văn Văn HĐTN HĐTN AV
  Tổng Hằng Lĩnh Khoa Giảng K.Loan Hưng Nhung Chung An Mỹ Phi Thắm N.Lệ Nối Nhân Hợi Phụng K. Thoa Tâm T. Trinh Lê Loan Yến Thoa N. Bình
  Tiết 5 TD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Hóa -x- -x- --- -x- -x- -x- Toán -x- -x- -x- TD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Lĩnh An Phi
    P. LÝ 1 P. LÝ 2 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P. HÓA 1   P. NN1     P. HÓA 2 P. HĐ   P. HÓA 1 P. HÓA 1 P. NN3                          
                                                                       
T Tiết 1 -x- Địa -x- Toán Văn -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Toán AV HĐTN Sử AV Văn Văn AV Toán AV Văn CN GDCD
5 Nảm N.Lệ Trung H.Loan Nhung Nối V.Anh Thoa Gái Yến Gia N.Nhân Quang Phú Lê Loan Như
  Tiết 2 -x- AV -x- Toán TD -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Toán Văn Sử Văn AV Toán Văn AV CN AV Văn GDCD Địa
  Nhung N.Lệ H.Loan Trung V.Anh Gái Thoa N.Nhân Yến Gia Lê Loan Quang Phú Như Nảm
  Tiết 3 -x- TD -x- AV Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Gia H.Loan
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tiết 5 P. LÝ 1 P. LÝ 2 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                                                                       
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Toán --- --- Hóa --- -x- --- Hóa -x- -x- Hóa Hóa Toán Tin học AV Sinh Toán Địa CN Toán Văn Sử
6 H.Loan Lĩnh Ngân Phụng Khoa Hương Thêm Tổng K.Loan Gia K. Thoa N.Nhân Nảm Lê Loan P. Thúy Tâm Kiên
  Tiết 2 Tin học Sinh AV Hóa TD -x- -x- AV TD -x- Toán --- GDQP Hóa --- --- TD Hóa --- --- Hóa Sử Toán Hóa AV Sinh Toán Địa HĐTN Toán Văn Văn
  K.Loan Giàu Thủy Hương Thoa Giảng H.Loan Mỹ Lĩnh Ngân Phi Phụng Khoa V.Anh Thêm Tổng Hợi Gia K. Thoa N.Nhân Nảm Lê Loan P. Thúy Tâm Yến
  Tiết 3 Tin học Hóa Sinh TD -x- -x- TD Toán -x- AV --- TD Toán --- --- AV TD --- --- GDQP Toán Sinh Hóa Hóa HĐTN Hóa Sử Văn Toán Địa Sử Văn
  K.Loan Lĩnh Giàu Thêm Giảng Tổng Thủy Chung P. Thúy Thoa Phi Mỹ H.Loan K. Thoa Hương Khoa Hợi Phụng Kiên Tâm N.Nhân Ngân Nảm V.Anh Yến
  Tiết 4 Sinh TD Hóa Hóa -x- -x- TD Tin học -x- AV --- TD Toán --- --- AV GDQP --- Hóa TD Toán Sinh Hóa HĐTN Sử HĐTN Toán Toán Địa Sử HĐTN HĐTN
  Giàu Lĩnh Ngân Khoa Giảng K.Loan Thủy Chung P. Thúy Thoa Mỹ Phụng Phi H.Loan K. Thoa Hương Hợi Kiên Gia Tổng Thêm N.Nhân Nảm V.Anh Lê Loan Yến
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- Hóa TD Sử Tin học Văn Sinh Toán Toán HĐTN HĐTN Địa HĐTN AV CN
  Phụng Phi V.Anh K.Loan Tâm K. Thoa Ngân N.Nhân Tổng Thêm Nảm Giảng Thoa Lê Loan
    P. LÝ 1 P. LÝ 2 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P.HĐ   P. NN1 P. HÓA 1     P. HÓA 2 P.NN1 P. SINH P. SINH P. NN1                          
                                                                       
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x- Tin học -x- -x- Văn --- --- --- --- --- --- --- --- --- Hóa AV Văn Toán Tin học Toán Tin học HĐTN Sử GDCD Địa
7 K.Loan Phúc Hiền Lương Thắm Trung Lai Vân Tổng Huy Em Lê Loan Ngân X.Phương Hưng Nảm N. Bình
  Tiết 2 -x- -x- Địa -x- -x- Tin học Văn -x- -x- TD --- --- --- --- TD --- GDQP --- --- Hóa Tin học Văn AV Tin học Toán Sử GDCD Toán Địa CN
  M.Phương K.Loan Phúc Giảng Chung Mỹ Hiền Lương Huy Trung Thắm Vân Tổng Ngân Em X.Phương Hưng Lai Nảm N. Bình Lê Loan
  Tiết 3 -x- -x- Tin học -x- -x- AV Địa -x- -x- TD --- GDQP --- --- TD --- TD Hóa --- --- Văn Tin học Văn Tin học CN Sử GDCD Địa Toán Toán
  K.Loan Thắm M.Phương Giảng Mỹ Chung Phi Lương Em Trung Hiền Vân N. Bình Phúc Ngân Huy Lê Loan X.Phương Hưng Nảm Lai Tổng
  Tiết 4 -x- -x- Tin học -x- -x- Địa TD -x- -x- Địa --- TD --- --- GDQP --- TD Hóa --- --- Văn Tin học Văn Sử Tin học GDCD AV CN Toán Toán
  K.Loan M.Phương Giảng Nảm Chung Mỹ Phi Lương Em Trung Hiền Vân N. Bình Phúc X.Phương Huy Hưng Thắm Ngân Lê Loan Lai Tổng
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Chung
    P. LÝ 1 P. LÝ 2 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P. HĐ P. HÓA 2   P. HÓA 1 P. HÓA 2   P. HÓA 2 P.NN1   P. SINH P. NN3                          

Tin khác