TKB BUỔI CHIỀU KHỐI 10. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/10/2022

11:04 04/10/2022
THỜI GIAN 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6
T Tiết 1 Toán Văn AV Sử Sinh Văn Sinh Văn AV Địa CN GDCD Toán
2 N.Lệ Duy Gia V.Anh Nối T. Trinh K. Thoa Phúc Thắm Nảm Lê Loan Như Đ.Trung
  Tiết 2 Toán Văn AV Hóa AV Sinh HĐTN Văn Văn Văn Địa CN Toán
  N.Lệ Duy Gia Khoa Thoa Nối Nhân Phúc Trung T. Trinh Nảm Lê Loan Đ.Trung
  Tiết 3 AV Hóa AV AV AV CN Văn Văn Địa HĐTN GDCD
  Thắm Hiền Thêm Khoa Thoa Gia Nhân Lê Loan Trung T. Trinh Nảm Phúc Như
  Tiết 4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
  Thắm Hiền Nối K. Thoa Phúc Gia Nhân Thêm Lê Loan Giảng Như Tứ
  Tiết 5 HĐTNHN/ SHDC/ HỢI
 
                             
T Tiết 1 Văn HĐTN HĐTN Hóa Sử Hóa AV GDCD Văn Địa Văn
3 Trung Hiền Nối Khoa X.Phương Phụng Em Gia Ngân Hưng Duy Nảm Yến
  Tiết 2 Văn Sử Sinh Sinh Hóa AV AV Sử CN Văn Địa Văn
  Trung Hiền V.Anh K. Thoa Nối Phụng Nhân Gia X.Phương Lê Loan Duy Nảm Yến
  Tiết 3 Sinh HĐTN HĐTN AV Sử GDCD HĐTN Địa GDCD Sử
  Em Hiền Nối K. Thoa Ngân Phụng Nhân X.Phương Hưng Lê Loan Nảm Như V.Anh
  Tiết 4 Hóa Sử HĐTN Văn Văn Văn Địa AV HĐTN CN
  Khoa V.Anh Phụng Trung Phúc Ngân Yến Thêm Nảm Em Nhân Như Lê Loan
  Tiết 5 Sinh Văn AV Văn Văn HĐTN HĐTN Địa Sử Sử GDCD
  K. Thoa Duy Gia Trung Phúc Ngân Phụng Thêm Nảm X.Phương Hiền V.Anh Như
                             
T Tiết 1 Toán AV Hóa Toán Toán Sinh Hóa CN HĐTN Toán
4 N.Lệ Nhung Hương Thọ P. Thúy Nối Lương Thêm Ngân Lê Loan Giảng An N. Bình
  Tiết 2 Toán Toán Hóa Toán Toán Sinh Hóa Toán CN AV Toán Sử
  N.Lệ Đ.Trung Hương Thọ P. Thúy Nối Lương Tổng Lê Loan Quang Hiền An V.Anh
  Tiết 3 Hóa Toán Sinh AV Tin học Toán Toán Toán Sử AV CN
  Khoa Đ.Trung Nối N. Bình Ngân Gia K.Loan Tổng N.Lệ H.Loan V.Anh Thoa Lê Loan
  Tiết 4 Hóa Tin học AV Toán CN Toán Toán Toán AV Toán
  Khoa K.Loan Thêm N. Bình Ngân Gia Tổng Lê Loan N.Lệ H.Loan P. Thúy Thoa Đ.Trung
  Tiết 5 Sử Hóa AV Tin học Toán AV HĐTN HĐTN Toán Toán
  V.Anh Hương Thêm Nhung K.Loan Ngân Tổng Gia Lê Loan P. Thúy N. Bình Đ.Trung
                             
T Tiết 1 Sử Toán Văn Văn Toán Toán Văn Địa HĐTN AV AV Văn AV
5 V.Anh Đ.Trung Phúc Trung P. Thúy An Yến Nảm Hưng Quang Nhân Hạnh Gia
  Tiết 2 Văn Toán Văn Sử Toán Toán Văn Địa GDCD AV AV Văn HĐTN
  Trung Đ.Trung Phúc V.Anh P. Thúy An Yến Nảm Hưng Quang Nhân Hạnh Tứ
  Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
 
  Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
 
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
 
                             
T Tiết 1 HĐTN Sinh Toán Toán Tin học HĐTN Sử Toán Văn Văn Văn Sử Địa
6 Thắm K. Thoa H.Loan Thọ K.Loan Gia X.Phương Tổng Trung T. Trinh Duy V.Anh Nảm
  Tiết 2 AV Sử Toán Toán Hóa Sử Tin học Toán Văn Văn Văn AV
  Thắm V.Anh H.Loan Thọ Hợi X.Phương K.Loan Tổng Trung T. Trinh Duy N. Bình Gia
  Tiết 3 HĐTN Tin học Hóa AV Văn GDCD Sử Toán Sử Địa AV
  Hợi K.Loan Hương N. Bình Thoa T. Trinh Em Hưng X.Phương H.Loan V.Anh Nảm Gia
  Tiết 4 Sinh Hóa Sử HĐTN Sử Văn Địa AV Toán GDCD AV
  K. Thoa Hương V.Anh Hợi X.Phương T. Trinh Em Nảm Thắm H.Loan Hưng Thoa N. Bình
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
 
                             
T Tiết 1 HĐTN Tin học Sinh Hóa Sử Toán Văn AV GDCD HĐTN Toán Địa
7 Em Lê Loan Vân K. Thoa Hợi X.Phương Tổng Phúc Thắm Hưng Yến An Nảm
  Tiết 2 Sinh Tin học AV Hóa Tin học Toán Văn CN Sử Toán Toán Địa
  Em K. Thoa Vân Nhung Hợi Huy Tổng Phúc Lê Loan X.Phương P. Thúy An Nảm
  Tiết 3 AV Sinh Văn AV HĐTN Tin học Sử HĐTN Địa Toán Văn Văn
  Thắm K. Thoa Phúc Nhung Hợi Huy X.Phương Lê Loan Nảm Em P. Thúy Hạnh Yến
  Tiết 4 Tin học AV Toán Tin học Văn Toán Sinh GDCD Toán Địa CN Văn Văn
  Huy Nhung H.Loan Vân Phúc An K. Thoa Hưng N.Lệ Nảm Lê Loan Hạnh Yến
  Tiết 5 Tin học AV Toán Tin học HĐTN Toán Sinh Sử Toán Địa GDCD CN HĐTN
  Huy Nhung H.Loan Vân Phúc An K. Thoa X.Phương N.Lệ Nảm Hưng Lê Loan Yến

Tin khác