Thời khóa biểu theo học sinh buổi sáng

16:27 25/09/2023

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC SINH BUỔI SÁNG

THPT BAU BANG
  12A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Địa
M.Phương
Sinh
K.Thoa
SHCN
Hương
Văn
Hằng
NGLL
Hương
T3 TD
Chung

Ngân
Sử
V.Anh
QPAN
Mỹ
T4 Toán
Lệ
AV
Nhung
Hóa
Hương
T5 Toán
Lệ
AV
Nhung
Văn
Hằng
T6
Ngân
Sinh
K.Thoa
Toán
Lệ
T7 Hóa
Hương
QPAN
Mỹ
AV
Nhung
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Lai
SHCN
Định
QPAN
Mỹ
NGLL
Định
T3 Sử
X.Phương
Hóa
Khoa
TD
Chung
Văn
Phúc
T4 AV
Gia
QPAN
Mỹ

Định
T5 Toán
Lai
Văn
Phúc
Địa
M.Phương
T6
Định
AV
Gia
Toán
Lai
Sinh
Nối
T7 Sinh
Nối
Hóa
Khoa
AV
Gia
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Lương
SHCN
Thêm
Toán
Thọ
NGLL
Thêm
T3
Thêm
TD
Chung
QPAN
Mỹ
Văn
Trung
T4 AV
Thủy
Sinh
K.Thoa

Thêm
T5 Toán
Thọ
Địa
M.Phương
AV
Thủy
T6 AV
Thủy
Sử
X.Phương
Hóa
Lương
T7 Văn
Trung
Toán
Thọ
Sinh
K.Thoa
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
Em
QPAN
Mỹ
SHCN
Khoa
Hóa
Khoa
NGLL
Khoa
T3 Văn
Trung
Sinh
Nối

Em
Địa
Nảm
T4 QPAN
Mỹ
Hóa
Khoa

Em
T5 Văn
Trung
TD
Chung
AV
Thắm
Toán
Thọ
Sử
N.Ngân
T6 Toán
Thọ
Hóa
Khoa
AV
Thắm
T7 Toán
Thọ
Sinh
Nối
AV
Thắm
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Trinh
SHCN
Lĩnh

Định
NGLL
Lĩnh
T3
Định
Hóa
Lĩnh
Văn
Trinh
Sử
V.Anh
T4 AV
Quang

Định
Toán
An
T5 Toán
An
TD
Chung
QPAN
Mỹ
Sinh
K.Thoa
T6 Hóa
Lĩnh
Địa
Nảm
Toán
An
AV
Quang
T7 Hóa
Lĩnh
Sinh
K.Thoa
AV
Quang
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Hương

Em
SHCN
Em
AV
Thắm
NGLL
Em
T3 Văn
M.Nhung
QPAN
Mỹ
Hóa
Hương

Em
T4
Em
Toán
Tổng
Sinh
K.Thoa
T5 TD
Chung
QPAN
Mỹ
Sử
N.Ngân
Toán
Tổng
T6 Địa
Nảm
AV
Thắm
Sinh
K.Thoa
Toán
Tổng
T7 AV
Thắm
Văn
M.Nhung
Hóa
Hương
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Nhung
SHCN
Lai
TD
NGLL
Lai
T3 Hóa
Khoa
QPAN
Mỹ
Văn
Trung

Ngân
T4 AV
Nhung
Toán
Lai
TD

Ngân
T5 Địa
Nảm
QPAN
Mỹ
Tin học
Loan
Sử
V.Anh
T6 AV
Nhung
Toán
Lai
Sử
V.Anh
GDCD
Hưng
T7 Hóa
Khoa
Toán
Lai
Văn
Trung
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Hằng
SHCN
Lệ
Toán
Lệ
NGLL
Lệ
T3 QPAN
Mỹ
Văn
Hằng
Địa
M.Phương
T4 Sử
X.Phương
TD
Tin học
Loan
AV
Gia
T5 TD
Toán
Lệ
AV
Gia
T6 Toán
Lệ
GDCD
Như

Định
T7 QPAN
Mỹ
AV
Gia
Hóa
Lĩnh
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Tổng
SHCN
M.Nhung
AV
Thủy
NGLL
M.Nhung
T3 Địa
M.Phương

Thêm
TD
T4 Hóa
Lĩnh

Thêm
QPAN
Mỹ
Toán
Tổng
T5 AV
Thủy
Sử
V.Anh
Văn
M.Nhung
T6 Toán
Tổng
AV
Thủy
Sử
V.Anh
T7 GDCD
Hưng
QPAN
Mỹ
Tin học
Loan
Văn
M.Nhung
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Thắm
SHCN
V.Anh
Hóa
Lương
NGLL
V.Anh
T3 Địa
Nảm
Sử
V.Anh
Văn
Hằng
T4 Hóa
Lương
QPAN
Mỹ
Sử
V.Anh
Toán
Lệ
T5 QPAN
Mỹ
TD
GDCD
Như
AV
Thắm
T6
N. Bình
Toán
Lệ
Văn
Hằng
T7 Toán
Lệ
AV
Thắm
Tin học
Loan
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 QPAN
Mỹ
Toán
N. Nhân
SHCN
Thoa
AV
Thoa
NGLL
Thoa
T3 Văn
Phúc

N. Bình
Sử
X.Phương
T4 AV
Thoa

N. Bình
Toán
N. Nhân
T5 Toán
N. Nhân
Địa
Nảm
TD
Chung
T6 AV
Thoa
Văn
Phúc
Hóa
Khoa
T7 Tin học
Loan
GDCD
Hưng
QPAN
Mỹ
Hóa
Khoa
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sử
V.Anh
Tin học
Vân
SHCN
Trung
Văn
Trung
T3 TD

Em
Sinh
K.Thoa
Hóa
Lương
Tin học
Vân
T4 Toán
N. Nhân
AV
Thoa
-x-
T5 HĐTN
Yến
Văn
Trung
AV
Thoa
Sử
V.Anh
Toán
N. Nhân
T6 TD
Sinh
K.Thoa
Hóa
Lương

Em
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 TD
Hóa
Hương
SHCN
Nhung

Hiền
T3 Văn
Hằng
Hóa
Hương
TD
Sử
Sinh
Huyền
T4 Sử
Tin học
Vân
Toán
Lệ
HĐTN
Lương
-x-
T5 AV
Nhung
Văn
Hằng
Toán
Lệ
T6 Tin học
Vân
AV
Nhung
Sinh
Huyền

Hiền
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Thọ
Sử
SHCN
Lương
Tin học
Vân
Văn
Phúc
T3 Hóa
Lương
Sinh
K.Thoa
HĐTN
Bình

Định
T4
Định
Toán
Thọ
Hóa
Lương
Sinh
K.Thoa
-x-
T5 Tin học
Vân
Sử
TD
Mạnh
AV
Thoa
T6 Văn
Phúc
Toán
Thọ
AV
Thoa
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 TD
Mạnh
SHCN
Hằng

N. Bình
Tin học
Vân
T3
N. Bình
Sinh
Huyền
Hóa
Hương
T4 Toán
Thọ
HĐTN
Hương
Hóa
Hương
AV
Nhung
-x-
T5 Văn
Hằng
Sử
V.Anh
Toán
Thọ
AV
Nhung
T6 Văn
Hằng
Sử
V.Anh
Toán
Thọ
Tin học
Vân
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Thoa
SHCN
N. Nhân
Sử
V.Anh
Hóa
Hợi
T3 Tin học
Vân
Sử
V.Anh
Văn
Phúc
HĐTN
Lương
T4 Tin học
Vân
Hóa
Hợi

N. Bình
-x-
T5 TD
C.Duy
Sinh
K.Thoa
AV
Thoa
Văn
Phúc
T6 Hóa
Hợi
TD
C.Duy

N. Bình
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Gia
SHCN
P. Thúy
Văn
Tâm
Sử
T3 Hóa
Hương
HĐTN
Bình

Em
Văn
Tâm
T4 Hóa
Hương
Sinh
K.Thoa
Tin học
Vân
TD
C.Duy
-x-
T5 Sử
AV
Gia
Tin học
Vân
Toán
P. Thúy
T6 TD
C.Duy

Em
Toán
P. Thúy
Sinh
K.Thoa
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
Định
SHCN
An
Sử
Toán
An
T3 AV
Nhân
HĐTN
Lương

Định
TD
C.Duy
Văn
Trinh
T4 Toán
An
Sử
TD
C.Duy
Sinh
Huyền
-x-
T5 Văn
Trinh
Toán
An
AV
Nhân
Tin học
Vân
T6 Hóa
Lương
Sinh
Huyền
Tin học
Vân
AV
Nhân
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
N. Bình
TD
SHCN
Tâm
CN
Nối
Toán
N. Nhân
T3 Sử
V.Anh
TD
GDCD
Hưng
GDCD
Hưng
-x-
T4 HĐTN
Hợi

N. Bình
AV
Gia
-x-
T5 Văn
Tâm
Toán
N. Nhân
Địa
Nảm
T6 CN
Nối
Sử
V.Anh
Địa
Nảm
Văn
Tâm
AV
Gia
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 CN
Nối

Hiền
SHCN
Trinh
Toán
An
Văn
Trinh
T3 GDCD
Hưng
Văn
Trinh
Địa
Nảm
-x-
T4 Sử
V.Anh
Toán
An
CN
Nối
-x-
T5 AV
Thoa
TD
GDCD
Hưng
T6 Sử
V.Anh

Hiền
AV
Thoa
HĐTN
Hợi
Địa
Nảm
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Trung
SHCN

Em
Địa
Nảm
T3
Em
GDCD
Hưng
Địa
Nảm
CN
Nối
-x-
T4 TD
CN
Nối
Sử
V.Anh
-x-
T5 Sử
V.Anh
GDCD
Hưng
AV
Gia
Văn
Trung
Toán
An
T6 AV
Gia
HĐTN
Hợi
Toán
An
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Địa
Tiến
Văn
Phúc
SHCN
Phúc
Toán
P. Thúy
AV
Nhân
T3 CN
Huyền
AV
Nhân
Sử
Địa
Tiến
-x-
T4 Toán
P. Thúy
CN
Huyền

Em
HĐTN
Hợi
-x-
T5 Văn
Phúc
GDCD
Hưng
Sử
AV
Nhân
T6
Em
GDCD
Hưng
TD
Toán
P. Thúy
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sử
Toán
Thọ
SHCN
N. Bình
AV
Nhung

N. Bình
T3 Văn
Trinh
CN
Huyền
Địa
Tiến
HĐTN
Bình
-x-
T4 CN
Huyền
TD
C.Duy
Toán
Thọ
-x-
T5 GDCD
Hưng
Địa
Tiến
Văn
Trinh
Sử
T6 GDCD
Hưng
TD
C.Duy

N. Bình
AV
Nhung
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
An
Địa
Tiến
SHCN
Gia
AV
Gia
T3 HĐTN
Bình
Sử
Văn
Yến
-x-
T4 TD
C.Duy

Định
CN
Huyền
Sử
-x-
T5 AV
Gia
Văn
Yến
TD
C.Duy
GDCD
Hưng
Địa
Tiến
T6 Toán
An

Định
GDCD
Hưng
CN
Huyền
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
Thêm
Sinh
Nối
SHCN
Nối
Toán
Tổng
T3 QPAN
Tứ
Tin học
Huy
Văn
M.Nhung
Hóa
Lĩnh
T4
Thêm
AV
Thắm
Hóa
Lĩnh
HĐTN
Hiền
T5 AV
Thắm
Toán
Tổng
Tin học
Huy
Sử
X.Phương
T6 Sử
X.Phương
Sinh
Nối
Văn
M.Nhung
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Lĩnh
SHCN
Hiền
AV
Nhân
Văn
Nghi
T3 Văn
Nghi
QPAN
Tứ
HĐTN
Hiền

Hiền
T4 AV
Nhân
Sinh
Nối
Tin học
Huy
Toán
Toàn
Sử
X.Phương
T5 Văn
Nghi
AV
Nhân
Tin học
Huy
Sử
X.Phương
Toán
Toàn
T6 Toán
Toàn
Hóa
Lĩnh
Sinh
Nối

Hiền
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 HĐTN
Hiền
AV
Nhân
SHCN
Ngân
Toán
Lai

Ngân
T3 Văn
Tâm
Sinh
Nối
Sử
X.Phương
Hóa
Khoa
Tin học
Huy
T4
Ngân
QPAN
Tứ
Hóa
Khoa
T5 AV
Nhân
Sử
X.Phương
Toán
Lai
Tin học
Huy
T6 AV
Nhân
Văn
Tâm
Sinh
Nối
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
Ngân
SHCN
Phụng
Hóa
Phụng
T3
Ngân
Sử
X.Phương
QPAN
Tứ
Tin học
Huy
Sinh
Nối
T4 Sinh
Nối
Hóa
Phụng
AV
Quang
Tin học
Huy
Toán
P. Thúy
T5 Toán
P. Thúy
AV
Quang
Văn
Nghi
T6 HĐTN
Hiền
Sử
X.Phương
Toán
P. Thúy
Văn
Nghi
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Khoa
Sử
N.Ngân
SHCN
Nhân-1
Tin học
Huy
Văn
Tâm
T3 Sinh
Nối
HĐTN
Hiền
Sử
N.Ngân
AV
Nhân
T4 Toán
Lai

Hiền
Sinh
Nối
T5 QPAN
Tứ
Tin học
Huy
Văn
Tâm
Toán
Lai
T6 Hóa
Khoa

Hiền
AV
Nhân
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sinh
K.Thoa

Thêm
SHCN
Toàn
Văn
Yến
T3 Toán
Toàn
Tin học
Vân
Sử
N.Ngân
HĐTN
Thêm
T4 Hóa
Phụng
Toán
Toàn
AV
Quang
T5 Toán
Toàn
Văn
Yến
AV
Quang
Hóa
Phụng
T6 QPAN
Tứ
Sử
N.Ngân
Tin học
Vân
Hóa
Phụng
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Phụng
SHCN
Thắm
Sinh
K.Thoa
T3 HĐTN
Tiến
Sử
N.Ngân
Hóa
Phụng

Ngân
Văn
Yến
T4 AV
Thắm

Ngân
Tin học
Loan
T5 Toán
Tổng
Tin học
Loan
Văn
Yến
T6 AV
Thắm
QPAN
Tứ
Sử
N.Ngân
Toán
Tổng
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A8
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Nghi
SHCN
Nghi
Sử
N.Ngân
Toán
Toàn
T3
Hiền
HĐTN
Lĩnh
Văn
Nghi
Sinh
K.Thoa
T4
Hiền
Tin học
Loan
Hóa
Phụng
Toán
Toàn
T5 Tin học
Loan
Sử
N.Ngân
Hóa
Phụng
AV
Quang
T6 AV
Quang
QPAN
Tứ
Toán
Toàn
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Yến
SHCN
Tiến
Toán
Toàn
AV
Thủy
T3 Hóa
Phụng
Tin học
Huy
Toán
Toàn
HĐTN
Phụng
T4 QPAN
Tứ
GDCD
Như
AV
Thủy
Tin học
Huy
T5 TD
Mạnh
GDCD
Như
Địa
Tiến
Sử
N.Ngân
-x-
T6 Hóa
Phụng
Toán
Toàn
Văn
Yến
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Tâm
SHCN
N.Ngân
TD
Mạnh
Toán
P. Thúy
T3 Tin học
Huy
Văn
Tâm
Hóa
Phụng
Sử
N.Ngân
T4 GDCD
Như
AV
Nhân
Toán
P. Thúy
HĐTN
Phụng
T5 Tin học
Huy
Địa
M.Phương
AV
Nhân
GDCD
Như
-x-
T6 Toán
P. Thúy
Hóa
Phụng
QPAN
Tứ
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
M.Nhung
SHCN
Tứ
Địa
Tiến
Tin học
Huy
T3 TD
C.Duy
GDCD
Như
AV
Nhân
Văn
M.Nhung
T4 Tin học
Huy
Toán
P. Thúy
Sử
X.Phương
QPAN
Tứ
HĐTN
Tứ
T5 Sử
X.Phương
Toán
P. Thúy
Địa
Tiến
-x-
T6 GDCD
Như
AV
Nhân
Hóa
Khoa
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Toàn
Sử
X.Phương
SHCN
Yến
Địa
M.Phương
AV
Thắm
T3 Văn
Yến
TD
C.Duy
GDCD
Như
Toán
Toàn
T4 Hóa
Khoa
Tin học
Huy
GDCD
Như
AV
Thắm
T5 Địa
M.Phương
HĐTN
Tứ
QPAN
Tứ
Toán
Toàn
-x-
T6 Văn
Yến
Tin học
Huy
Sử
X.Phương
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Nhân
Tin học
Huy
SHCN
M.Phương
Sử
X.Phương
Địa
M.Phương
T3 Hóa
Lĩnh
Văn
Nghi
Địa
M.Phương
QPAN
Tứ
GDCD
Như
T4 Toán
Tổng
HĐTN
Phụng
AV
Nhân
T5 GDCD
Như
Văn
Nghi
Sử
X.Phương
TD
C.Duy
-x-
T6 Văn
Nghi
Toán
Tổng
Tin học
Huy
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Quang
SHCN
Mạnh
QPAN
Tứ
Địa
Tiến
T3 Sử
Địa
Tiến
GDCD
Như
Văn
Nghi
T4 Tin học
Loan
Sử
Toán
Lai
T5 AV
Quang
TD
Mạnh
Văn
Nghi
HĐTN
M.Phương
-x-
T6 Toán
Lai
GDCD
Như
Văn
Nghi
Hóa
Lĩnh
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sử
N.Ngân
Toán
Toàn
SHCN
Vân
AV
Quang
T3 GDCD
Như
TD
C.Duy
Toán
Toàn
AV
Vân
Địa
Tiến
T4 Toán
Toàn
QPAN
Tứ
Hóa
Lĩnh
GDCD
Như
HĐTN
Hợi
T5 Địa
Tiến
Văn
M.Nhung
AV
Vân
-x-
T6 Văn
M.Nhung
AV
Quang
Sử
N.Ngân
-x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh


Tin khác