Thời khoá biểu theo giáo viên buổi chiều

16:11 25/09/2023

THỜI KHOÁ BIỂU THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

THPT BAU BANG
  Thọ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C5
Toán
12A3
Toán
--- ---
T3 11C5
Toán
11A3
Toán
--- ---
T4 11A3
Toán
12A4
Toán
--- ---
T5 11A4
Toán
--- --- ---
T6 11A3
Toán
--- 11A4
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  P. Thúy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A4
Toán
10C2
Toán
--- ---
T3 10C2
Toán
11C4
Toán
--- ---
T4 10C3
Toán
11A6
Toán
10A4
Toán
--- ---
T5 10C3
Toán
10A4
Toán
11C4
Toán
--- ---
T6 10C3
Toán
11A6
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lệ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 12A1
Toán
11A2
Toán
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 12C4
Toán
12C2
Toán
--- ---
T6 11A2
Toán
12C2
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tổng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 10A7
Toán
--- ---
T3 --- 10C5
Toán
--- ---
T4 12A6
Toán
10C5
Toán
--- ---
T5 10A1
Toán
12C3
Toán
--- ---
T6 10A7
Toán
10A1
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  An
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C6
Toán
11C2
Toán
--- ---
T3 11A7
Toán
11C3
Toán
--- ---
T4 11C3
Toán
11C2
Toán
11A7
Toán
--- ---
T5 11C6
Toán
--- --- ---
T6 12A5
Toán
11A7
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  N. Nhân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A5
Toán
11C1
Toán
--- ---
T3 12C5
Toán
11A5
Toán
--- ---
T4 11A5
Toán
11A1
Toán
--- ---
T5 11A5
Toán
11A1
Toán
--- ---
T6 --- 11C1
Toán
11C1
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lai
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C6
Toán
--- --- ---
T3 10A3
Toán
--- --- ---
T4 12C1
Toán
10A5
Toán
--- ---
T5 10C6
Toán
12A2
Toán
--- ---
T6 10A5
Toán
10A3
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thêm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A1
10A6
--- ---
T3 12A3
CN
10A6
HĐTN
12C3
CN
--- ---
T4 10A6
12A3
CN
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 10A1
12C3
CN
12A3
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Em
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A4
CN
11A6
12A4
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 11A1
11C3
11C4
--- ---
T5 12A6
CN
11A6
12A6
--- ---
T6 12A4
CN
11A1
12A6
CN
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hiền
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A5
10A2
HĐTN
--- ---
T3 11A2
--- 10A1
HĐTN
--- ---
T4 10A8
10A5
HĐTN
11A2
--- ---
T5 10A8
10A3
HĐTN
10A4
HĐTN
--- ---
T6 11C2
10A2
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  T. Ngân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A1
CN
--- 12A5
CN
--- ---
T3 10A7
12C1
CN
12A1
--- ---
T4 10A4
12A5
CN
10A3
--- ---
T5 10A3
10A7
12C1
CN
--- ---
T6 10A4
12A1
CN
--- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  N. Bình
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C4
CN
12C2
CN
11A5
--- ---
T3 11C1
11A4
12C5
CN
--- ---
T4 12C4
CN
11A4
11C5
--- ---
T5 12C2
CN
12C5
CN
11A5
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hường
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Định
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 12A5
11A3
12A2
CN
--- ---
T4 11A7
12A2
CN
12A2
--- ---
T5 11A3
11A7
11C6
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Khoa
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A2
Hóa
10C4
Hóa
--- ---
T3 10A5
Hóa
10A3
Hóa
--- ---
T4 12A4
Hóa
10C3
Hóa
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 10A3
Hóa
10A6
Hóa
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lĩnh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A5
Hóa
10A1
Hóa
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 10C5
Hóa
10A8
HĐTN
--- ---
T5 10C7
Hóa
10A2
Hóa
--- ---
T6 10A2
Hóa
10C6
Hóa
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A4
HĐTN
11A6
Hóa
--- ---
T3 12A6
Hóa
11A2
Hóa
11A4
Hóa
--- ---
T4 12A1
Hóa
--- 11A6
Hóa
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 11A4
Hóa
11A2
Hóa
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A7
Hóa
11A7
HĐTN
--- ---
T3 11A3
Hóa
11A1
Hóa
--- ---
T4 12A3
Hóa
11A3
Hóa
--- ---
T5 11A2
HĐTN
11A7
Hóa
--- ---
T6 11A1
Hóa
11A5
HĐTN
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hợi
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C1
HĐTN
11C3
HĐTN
--- ---
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 11C1
HĐTN
10C7
HĐTN
--- --- ---
T5 11C2
HĐTN
--- --- ---
T6 --- 11C4
HĐTN
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Phụng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C5
HĐTN
10A4
Hóa
--- ---
T3 10C1
HĐTN
10A8
Hóa
--- ---
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 10C2
HĐTN
10A7
Hóa
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  K.Thoa
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A7
Sinh
12A1
Sinh
11A3
Sinh
--- ---
T3 11A1
Sinh
11A6
Sinh
--- ---
T4 --- 11A5
Sinh
12A5
Sinh
--- ---
T5 12A3
Sinh
10A6
Sinh
--- ---
T6 --- 12A6
Sinh
10A8
Sinh
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nối
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 10A2
Sinh
10A1
Sinh
10A4
Sinh
--- ---
T4 12A2
Sinh
12C5
Sinh
--- ---
T5 --- 12A4
Sinh
10A3
Sinh
--- ---
T6 12C4
Sinh
10A5
Sinh
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Huyền
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C3
Sinh
12C2
Sinh
--- ---
T3 11A4
Sinh
11A7
Sinh
--- ---
T4 11A2
Sinh
12C2
Sinh
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 12C1
Sinh
--- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Phúc
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C5
Văn
11C4
Văn
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 11C4
Văn
11A5
Văn
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 12A2
Văn
11A3
Văn
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hằng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A2
Văn
12C4
Văn
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 12C2
Văn
--- --- ---
T5 12A1
Văn
11A4
Văn
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Trung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A1
Văn
12C1
Văn
--- ---
T3 --- 12A4
Văn
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 11C3
Văn
12A3
Văn
--- ---
T6 11A6
Văn
11C3
Văn
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Trinh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 11C2
Văn
11C5
Văn
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 12A5
Văn
11C5
Văn
--- ---
T6 11A7
Văn
11C2
Văn
11C5
Văn
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Duy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tâm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 -x- -x- -x- -x- -x-
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 10A5
Văn
11C1
Văn
--- ---
T5 11C1
Văn
10C2
Văn
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  M.Nhung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A6
Văn
12C3
Văn
--- ---
T3 --- 10C7
Văn
--- ---
T4 10A3
Văn
--- 10A1
Văn
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 12C3
Văn
10C3
Văn
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Yến
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 11A1
HĐTN
--- ---
T3 11C6
Văn
10C4
Văn
--- ---
T4 11C6
Văn
10A7
Văn
10A6
Văn
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 11C6
Văn
10C1
Văn
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  X.Phương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C2
GDĐP
--- 10C3
Sử
--- ---
T3 12A2
Sử
12C2
Sử
12A3
Sử
--- ---
T4 12C5
Sử
10A8
GDĐP
10A7
GDĐP
--- ---
T5 10C1
GDĐP
10C4
Sử
10C5
Sử
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  V.Anh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C1
Sử
--- 12A1
Sử
--- ---
T3 12C3
Sử
11C1
Sử
10C3
GDĐP
--- ---
T4 10A2
GDĐP
10A4
GDĐP
11C2
Sử
--- ---
T5 10C4
GDĐP
--- 12A5
Sử
--- ---
T6 11C3
Sử
10A3
GDĐP
12C4
Sử
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  N.Ngân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C1
Sử
10A5
GDĐP
--- ---
T3 10C7
GDĐP
12A6
Sử
--- --- ---
T4 10C7
Sử
10C2
Sử
--- ---
T5 10A6
GDĐP
--- 10A1
GDĐP
--- ---
T6 10C6
GDĐP
10C5
GDĐP
12A4
Sử
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  M.Phương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 10C6
HĐTN
10C2
Địa
--- ---
T4 10C4
Địa
12C3
Địa
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 12C2
Địa
10C5
Địa
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nảm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 11C3
Địa
12C4
Địa
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 12C1
Địa
11C1
Địa
--- ---
T6 12C5
Địa
11C2
Địa
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hưng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 12A2
GDCD
12C5
GDCD
--- ---
T3 12C1
GDCD
12C3
GDCD
12A5
GDCD
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 12A3
GDCD
--- 12A1
GDCD
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Như
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C2
GDCD
12A4
GDCD
12A6
GDCD
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- 12C4
GDCD
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nhung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C4
AV
11A2
AV
11A4
AV
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 11A4
AV
11C5
AV
12A1
AV
--- ---
T5 11C5
AV
11C4
AV
11A2
AV
--- ---
T6 11C4
AV
11C5
AV
12C1
AV
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thắm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 10A1
AV
--- 12A6
AV
--- ---
T4 10A7
AV
12C4
AV
10C4
AV
--- ---
T5 10A7
AV
10A1
AV
12A4
AV
--- ---
T6 10C4
AV
--- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  H.Nhân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A3
AV
10C5
AV
--- ---
T3 10C3
AV
10A5
AV
--- ---
T4 10C2
AV
10A3
AV
10A2
AV
--- ---
T5 10A5
AV
10A2
AV
10C3
AV
--- ---
T6 10C5
AV
10C2
AV
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Quang
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A6
AV
10C7
AV
10C6
AV
--- ---
T3 10A8
AV
10A4
AV
10A6
AV
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 10A4
AV
10C6
AV
--- ---
T6 10A8
AV
10C7
AV
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thoa
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C2
AV
11A3
AV
--- --- ---
T3 --- 11A5
AV
11C2
AV
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 12C5
AV
11A1
AV
11C2
AV
--- ---
T6 11A5
AV
11A3
AV
11A1
AV
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Gia
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C3
AV
11C1
AV
11C6
AV
--- ---
T3 12C2
AV
12A2
AV
--- --- ---
T4 11A6
AV
11C6
AV
11C3
AV
--- ---
T5 11A6
AV
11C1
AV
11C3
AV
--- ---
T6 11C1
AV
--- 11C6
AV
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thủy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11A7
AV
10C1
AV
--- ---
T6 10C1
AV
11A7
AV
12C3
AV
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Huy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Loan
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A3
Tin học
12A5
Tin học
12A2
Tin học
--- ---
T3 12A4
Tin học
12A5
Tin học
12C2
Tin học
--- ---
T4 12C3
Tin học
12A1
Tin học
12C1
Tin học
--- ---
T5 12A4
Tin học
12A6
Tin học
12A1
Tin học
--- ---
T6 12A6
Tin học
12A3
Tin học
12A2
Tin học
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Vân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Bình
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A6
HĐTN
11C5
HĐTN
--- ---
T3 11A6
HĐTN
11C6
HĐTN
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- 11A3
HĐTN
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Đủ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
 
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 12C4
TD
--- 12C1
TD
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 12C3
TD
12C2
TD
12C4
TD
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Chung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 12A5
TD
12A3
TD
12A6
TD
--- ---
T5 12A2
TD
--- 12C5
TD
--- ---
T6 12A1
TD
12A4
TD
12C5
TD
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Phi
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  C.Duy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C7
TD
10A3
TD
--- ---
T3 10C5
TD
10A2
TD
--- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- 10C3
TD
10C4
TD
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Mỹ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A3
QPAN
11C4
QPAN
11A2
QPAN
--- ---
T3 11A5
QPAN
12A3
QPAN
11C1
QPAN
--- ---
T4 11C2
QPAN
11A7
QPAN
11A4
QPAN
--- ---
T5 11A1
QPAN
11C3
QPAN
11A6
QPAN
--- ---
T6 11C5
QPAN
11C6
QPAN
12A5
QPAN
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tứ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C4
HĐTN
10C3
HĐTN
--- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Toàn
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A2
Toán
10A8
Toán
--- ---
T3 10C4
Toán
10C1
Toán
--- ---
T4 10C1
Toán
10C4
Toán
10C7
Toán
--- ---
T5 10A2
Toán
10A8
Toán
10C7
Toán
--- ---
T6 10C7
Toán
10A8
Toán
10C4
Toán
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nghi
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 10A4
Văn
10C6
Văn
--- ---
T4 --- 10A2
Văn
--- --- ---
T5 10C5
Văn
10A8
Văn
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
 
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 11C4
Sử
--- --- --- ---
T4 11C5
Sử
10C6
Sử
11C6
Sử
--- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 -x- -x- -x- -x- -x-
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tiến
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C3
Địa
11C6
Địa
10C7
Địa
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 10C6
Địa
10C1
Địa
--- ---
T5 11C4
Địa
11C5
Địa
10A7
HĐTN
--- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Mạnh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A8
TD
10C1
TD
--- ---
T3 10A6
TD
10A7
TD
--- ---
T4 10A1
TD
10C6
TD
--- ---
T5 10C2
TD
10A5
TD
--- ---
T6 10A6
TD
10A4
TD
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh


Tin khác