TKB BUỔI SÁNG KHỐI 11, 12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/10/2022

11:06 04/10/2022
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11
T Tiết 1 Văn Hóa Hóa Hóa Toán Toán Văn GDCD AV Văn Toán Toán Sinh Hóa Văn Toán Hóa AV Tin học Văn
2 Duy Lĩnh Em Hương Khoa N.Lệ H.Loan Hằng Hưng Nhung Tâm Đ.Trung Thọ Nối Phụng T. Trinh P. Thúy Lương Quang Vân Yến
  Tiết 2 Văn GDCD Hóa Hóa Sinh Toán Văn Hóa AV Văn Toán Toán Toán Văn AV Tin học AV Toán Hóa Hóa
  Duy Hưng Em Hương Khoa Nối H.Loan Hằng Lĩnh Nhung Tâm Đ.Trung Thọ N.Lệ T. Trinh Quang Vân Thoa P. Thúy Phụng Lương
  Tiết 3 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
  Khoa Nhung Em Hương H.Loan N.Lệ Duy Thoa Hưng Đ.Trung Lĩnh Hằng Lương Chung Phụng Vân P. Thúy T. Trinh Tâm Yến Phi
  Tiết 4 HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN
  Khoa Nhung Em Hương H.Loan N.Lệ Duy Thoa Hưng Đ.Trung Lĩnh Hằng Lương Chung Phụng Vân P. Thúy T. Trinh Tâm Yến Phi
  Tiết 5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL
  Khoa Nhung Em Hương H.Loan N.Lệ Duy Thoa Hưng Đ.Trung Lĩnh Hằng Lương Chung Phụng Vân P. Thúy T. Trinh Tâm Yến Phi
                                             
T Tiết 1 Hóa Sinh CN Sinh Văn Sử Văn Hóa Địa Hóa Sinh Văn AV CN Sử AV Văn GDCD Hóa
3 Khoa Giàu Em K. Thoa Trung X.Phương Duy Lĩnh Nảm Hương Nối Hằng Nhân N.Diệu N. Bình Thoa Hiền Tâm Như Lương
  Tiết 2 CN Sử Sinh GDCD Văn Hóa Văn Sử Văn Hóa Hóa Sinh CN Địa AV Hóa AV Văn Văn
  N. Bình X.Phương Giàu Như Trung Khoa Duy V.Anh Hằng Hương Lĩnh Nối N.Diệu M.Phương Nhân Lương Thoa Hiền Tâm Yến Em
  Tiết 3 Sử Địa GDCD Hóa Địa Văn Hóa Sinh Văn Sử Hóa CN Hóa Văn AV Sinh Sinh Sử Văn
  X.Phương Nảm Như Hương M.Phương Trung Khoa K. Thoa Hằng V.Anh Lĩnh N.Diệu Lương Tâm Nhân Nối Giàu N. Bình Yến Em
  Tiết 4 Sinh Văn Hóa Sử Hóa Văn Sử Văn Sử Địa Địa Hóa Sinh AV CN Văn AV GDCD Sinh Văn
  Giàu Duy Lĩnh Khoa Trung X.Phương Hằng V.Anh Nảm M.Phương Lương Nối Nhân N.Diệu Hiền Tâm Thoa Như K. Thoa Yến
  Tiết 5 Địa Văn Hóa Địa Sử Sinh Sử Văn Sử Sinh CN Hóa AV GDCD Văn AV Sinh Văn
  Nảm Duy Lĩnh M.Phương Nối X.Phương Hằng V.Anh Giàu N.Diệu Lương N. Bình Nhân Như Hiền Tâm Thoa K. Thoa Em Yến
                                             
T Tiết 1 Toán Hóa AV AV Sinh Toán AV Toán Toán AV Toán Tin học Toán AV Sinh Toán Hóa Văn
4 Tổng Hiền Lĩnh Ngân Nhung Thắm Nối Thọ Quang Thêm H.Loan Đ.Trung Nhân N.Lệ Huy An Thoa Giàu P. Thúy Phụng Yến
  Tiết 2 Toán Toán AV AV AV AV Hóa AV Sinh Toán Tin học Toán Sinh Văn Hóa Toán Toán Văn Toán
  Tổng Đ.Trung Thủy Ngân Nhung Thắm Gia Lĩnh Quang Giàu H.Loan Huy N. Bình N.Lệ Nối T. Trinh Phụng Thọ P. Thúy Yến An
  Tiết 3 Sinh Toán AV Toán Toán CN AV AV Toán CN Tin học AV Hóa AV Sinh Hóa AV Văn Toán
  Giàu Đ.Trung Thủy N.Lệ H.Loan Thêm Gia Thoa Tổng Ngân Huy Thắm N. Bình Lĩnh Nhân Nối Phụng Hiền Quang Yến An
  Tiết 4 AV AV Toán AV CN Toán Toán AV Toán Toán Sinh Tin học Hóa AV AV Toán Văn Hóa Toán AV
  Thắm Nhung Thọ Gia Thêm N.Lệ H.Loan Thoa Tổng Đ.Trung Nối Hiền Huy Lĩnh Nhân Quang P. Thúy T. Trinh Phụng An Thủy
  Tiết 5 AV AV Toán AV Toán Toán CN Sinh Toán Hóa Sinh Tin học Toán AV Toán Văn Hóa Toán AV
  Thắm Nhung Thọ Gia Thêm N.Lệ H.Loan Ngân Giàu Đ.Trung Lĩnh Hiền Nối Huy Tổng Quang P. Thúy T. Trinh Phụng An Thủy
                                             
T Tiết 1 Văn Sử Tin học Văn AV Văn Toán Toán CN GDCD Văn Sử Văn AV Toán Văn GDCD Sinh Toán AV Toán
5 Duy X.Phương K.Loan Phúc Nhung Trung H.Loan Thọ Ngân Hưng Tâm Hằng Nhân Tổng T. Trinh Như Giàu P. Thúy Quang An
  Tiết 2 Sử Văn Sử Văn AV Văn GDCD Toán CN Tin học Văn GDCD Văn AV Toán Văn Sinh Địa Toán AV AV
  X.Phương Duy Phúc Nhung Trung Hưng Thọ Ngân K.Loan Tâm Như Hằng Nhân Tổng T. Trinh Giàu M.Phương P. Thúy Quang Thủy
  Tiết 3 GDCD AV Sinh Tin học Văn Sử Văn CN Toán Văn Toán Địa Toán Văn Sử GDCD Toán Văn AV Toán AV
  Hưng Nhung Giàu K.Loan Trung X.Phương Duy Ngân Tổng Phúc H.Loan M.Phương Thọ Tâm Như P. Thúy T. Trinh Quang An Thủy
  Tiết 4 Tin học AV Toán CN Toán Sử Văn GDCD Sinh Văn AV Văn AV Văn Văn AV Toán GDCD Sử Toán Địa
  K.Loan Nhung Thọ Ngân H.Loan X.Phương Duy Hưng Giàu Phúc Thủy Hằng Nhân Tâm T. Trinh Quang P. Thúy Như An M.Phương
  Tiết 5 Toán Sinh Toán Sử Toán GDCD Sử Tin học AV CN AV Văn AV GDCD Địa -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Tổng Giàu Thọ H.Loan Hưng X.Phương K.Loan Quang Ngân Thủy Hằng Nhân Như M.Phương
                                             
T Tiết 1 Hóa Toán Toán GDCD AV Sử Văn Toán Sinh Địa Sử Hóa Văn Văn Toán Sinh
6 Thêm Lĩnh Thọ N.Lệ Như Thắm Em V.Anh Hằng Đ.Trung Ngân Nối M.Phương Phụng Hiền Tâm T. Trinh N. Bình An K. Thoa
  Tiết 2 Hóa AV Toán Sử AV AV Sử Văn Toán GDCD Sinh Hóa Hóa Văn Toán Sinh Toán
  Thêm Lĩnh Thủy N.Lệ Thắm Gia V.Anh Hằng Đ.Trung Ngân Hiền Như Nối Phụng Lương Tâm Thọ N. Bình K. Thoa An
  Tiết 3 CN Toán AV Sinh Toán AV Địa Sử GDCD Văn Sử Hóa Văn Hóa Hóa Toán Văn Toán
  N. Bình Đ.Trung Thủy Ngân K. Thoa N.Lệ Gia M.Phương V.Anh Thêm Như Hằng Lĩnh T. Trinh Lương Phụng Thọ Tâm Em An
  Tiết 4 Toán Toán Văn AV Toán Sinh Sử AV AV Toán Văn Toán Địa Hóa Văn Hóa
  Tổng Đ.Trung Hằng Gia Thêm N.Lệ Nối Hiền Ngân V.Anh Thủy Thắm Thọ N. Bình T. Trinh An M.Phương Lương Tâm Phụng Em
  Tiết 5 Toán CN CN AV Địa CN Sinh Hóa Sử AV AV Toán Văn Sinh Toán Hóa Hóa Sử GDCD
  Tổng Hiền Em Gia Thêm M.Phương N. Bình K. Thoa Lĩnh V.Anh Thủy Thắm Thọ Tâm Nối An Ngân Lương Phụng Như
                                             
T Tiết 1 AV Toán Toán CN Tin học Hóa Văn Toán Hóa Văn Toán Tin học Sử AV AV Địa Sinh
7 Thắm Đ.Trung Em N.Lệ Thêm K.Loan Khoa Hiền Ngân Phúc H.Loan Lương Hằng N. Bình Tổng Vân Thoa Quang M.Phương K. Thoa
  Tiết 2 AV Sử Toán Sinh CN Địa AV Tin học Văn Toán Toán Văn Toán Toán Toán Tin học Hóa
  Thắm Hiền N.Lệ K. Thoa Thêm M.Phương Thoa K.Loan Phúc H.Loan Đ.Trung Hằng N. Bình Tổng An Ngân Thọ Vân Em Lương
  Tiết 3 Hóa Văn Sinh Tin học AV Toán AV Sử Toán Hóa Toán Toán Toán Địa AV Tin học
  Khoa Hiền Hằng K. Thoa K.Loan Thêm Em Thoa Tổng Nhung Đ.Trung Lương N.Lệ N. Bình An Ngân Thọ M.Phương Quang Vân
  Tiết 4 Hóa CN Văn Văn Toán Tin học Toán Toán AV AV Hóa Toán Địa AV Tin học Sinh AV Sử
  Khoa Hiền Hằng Phúc H.Loan Thêm K.Loan Thọ Tổng Nhung Ngân Thắm Lương N.Lệ N. Bình M.Phương Thoa Vân K. Thoa Quang
  Tiết 5 Tin học Địa CN Toán Hóa CN Toán AV Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Thêm K.Loan M.Phương Ngân H.Loan Khoa N. Bình Thọ Quang Đ.Trung

Tin khác