THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

16:32 25/09/2023
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 10,11,12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/ 9/2023
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7
T Tiết 1 Địa Toán Hóa Văn Hóa AV Văn Toán AV QPAN Sử TD Toán TD AV AV CN Văn Địa Sử Toán Hóa HĐTN Hóa Sinh Hóa Văn Văn Văn Văn Toán AV AV Sử
2 M.Phương Lai Lương Em Trinh Hương Nhung Hằng Tổng Thắm Mỹ V.Anh Thọ Mạnh Thoa Gia Định N. Bình Nối Trung Tiến An Thêm Lĩnh Hiền Ngân Khoa K.Thoa Phụng Nghi Yến Tâm M.Nhung Toàn Nhân Quang N.Ngân
  Tiết 2 Sinh Toán Hóa QPAN Văn AV Văn Toán AV Toán Tin học Hóa Sử TD AV AV TD Văn Văn Toán Địa Sinh Hóa AV Sử Hóa Văn Văn Văn Văn Sử Tin học AV Toán
  K.Thoa Lai Lương Mỹ Trinh Em Nhung Hằng Tổng Thắm N. Nhân Vân Hương Mạnh Thoa Gia Định Hiền Trung Phúc Thọ Tiến Nối Lĩnh Nhân Ngân N.Ngân Thêm Phụng Nghi Yến Tâm M.Nhung X.Phương Huy Quang Toàn
  Tiết 3 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
  Hương Định Thêm Khoa Lĩnh Em Lai Lệ M.Nhung V.Anh Thoa Trung Nhung Lương Hằng N. Nhân P. Thúy An Tâm Trinh Phúc N. Bình Gia Nối Hiền Ngân Phụng Nhân-1 Toàn Thắm Nghi Tiến N.Ngân Tứ Yến M.Phương Mạnh Vân
  Tiết 4 Văn QPAN Toán Hóa AV TD Toán AV Hóa AV Văn Tin học Sử Văn Sử CN Toán Toán AV AV Toán AV Toán Hóa Tin học Văn Sinh Sử Toán TD Địa Địa Sử QPAN AV
  Hằng Mỹ Thọ Khoa Định Thắm Lệ Thủy Lương Thoa Trung Hiền Vân N. Bình V.Anh Tâm Nối An Em P. Thúy Nhung Gia Tổng Nhân Lai Phụng Huy Yến K.Thoa N.Ngân Toàn Mạnh Tiến M.Phương X.Phương Tứ Quang
  Tiết 5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL Văn Văn Tin học Hóa Sử Toán Toán Văn Địa AV AV Toán Văn Hóa Văn Văn Sinh Toán AV Toán Tin học AV Địa Địa AV
  Hương Định Thêm Khoa Lĩnh Em Lai Lệ M.Nhung V.Anh Thoa Trung Hiền Phúc Vân Hợi An N. Nhân Trinh Nảm Nhân N. Bình Gia Tổng Nghi Ngân Phụng Tâm Yến K.Thoa Toàn Thủy P. Thúy Huy Thắm M.Phương Tiến Quang
                                                                                 
T Tiết 1 TD Sử Văn Văn Hóa QPAN Địa Địa Văn TD Văn Hóa Tin học Hóa AV Sử GDCD CN Văn HĐTN QPAN Văn Văn Sinh Toán HĐTN Hóa Tin học TD Văn Hóa Sử GDCD
3 Chung X.Phương Thêm Trung Định M.Nhung Khoa Mỹ M.Phương Nảm Phúc Hằng Lương N. Bình Vân Hương Nhân V.Anh Hưng Em Huyền Trinh Bình Tứ Nghi Tâm Ngân Nối Toàn Tiến Hiền Phụng Huy C.Duy Yến Lĩnh Như
  Tiết 2 Hóa Văn Văn QPAN Văn Địa Địa Văn Hóa Sinh Sử HĐTN HĐTN TD Văn GDCD AV CN Sử Tin học QPAN Sinh Sử HĐTN Toán Sử HĐTN Hóa Văn GDCD Văn Văn Địa TD
  Ngân Khoa Thêm Trung Định M.Nhung Mỹ Hằng M.Phương Nảm Phúc Em Hương K.Thoa N. Bình V.Anh Bình Lương Trinh Hưng Nhân Huyền Huy Tứ Nối X.Phương Hiền Toàn N.Ngân Lĩnh Phụng Tâm Như Yến Nghi Tiến C.Duy
  Tiết 3 Hóa TD Sinh Hóa QPAN Văn Văn Sử Sinh TD HĐTN Sinh Văn GDCD Văn Địa Sử Địa Văn Văn HĐTN Sử QPAN Sử Tin học Hóa Văn Tin học Văn AV TD Địa GDCD Toán
  Ngân Khoa Chung Nối Lĩnh Mỹ Trung Hằng Thêm V.Anh N. Bình K.Thoa Bình Huyền Phúc Em Định Hưng Trinh Nảm Tiến Yến M.Nhung Hiền X.Phương Tứ N.Ngân Vân Phụng Nghi Huy Tâm Nhân C.Duy M.Phương Như Toàn
  Tiết 4 Sử TD QPAN Văn Hóa Văn Địa TD Văn Sử Hóa Sử Sinh Văn Văn TD GDCD Địa CN Địa HĐTN Văn Hóa Hóa Tin học AV Sử Sinh Toán Hóa Văn GDCD QPAN Văn Tin học
  V.Anh Chung Mỹ Em Trinh Hương Trung M.Phương Hằng X.Phương Lương Định Huyền Phúc Tâm C.Duy Hưng Nảm Nối Tiến Bình Yến Lĩnh Hiền Khoa Huy Nhân N.Ngân Ngân K.Thoa Toàn Phụng M.Nhung Như Tứ Nghi Vân
  Tiết 5 QPAN Văn Văn Địa Sử Địa TD Văn Sử Tin học Sinh Hóa HĐTN Văn Văn -x- -x- -x- -x- -x- -x- Hóa Tin học Sinh AV HĐTN Văn Sinh HĐTN Sử Văn Toán GDCD Văn Địa
  Mỹ Phúc Trung Nảm V.Anh Em Ngân M.Phương Hằng X.Phương Vân Huyền Định Hương Lương Tâm Trinh Lĩnh Hiền Huy Nối Nhân Thêm Yến K.Thoa Phụng N.Ngân M.Nhung Toàn Như Nghi Tiến
                                                                                 
T Tiết 1 Toán AV AV QPAN AV AV Sử Hóa Hóa AV Toán Sử Toán Tin học Hóa Toán HĐTN Sử TD Toán CN TD AV Sinh Toán Hóa AV QPAN GDCD Tin học Hóa Toán Tin học Toán
4 Lệ Gia Thủy Mỹ Quang Em Nhung X.Phương Lĩnh Lương Thoa N. Nhân Định Thọ Vân Hương An Hợi V.Anh P. Thúy Huyền C.Duy Thêm Nhân Ngân Nối Lai Phụng Thắm Hiền Tứ Như Huy Khoa Tổng Loan Toàn
  Tiết 2 Toán AV AV Hóa AV AV Sử Hóa QPAN AV Toán Tin học Toán HĐTN Hóa Sinh Sử Toán TD CN TD Sinh Hóa Toán Toán AV GDCD AV Toán Tin học Toán Tin học QPAN
  Lệ Gia Thủy Khoa Quang Em Nhung X.Phương Lĩnh Mỹ Thoa N. Nhân Vân Thọ Hương Hợi K.Thoa N. Bình An Huyền C.Duy Định Thêm Nối Ngân Phụng Lai Toàn Thắm Hiền Như Nhân P. Thúy Huy Tổng Loan Tứ
  Tiết 3 AV QPAN Sinh Hóa Toán Toán TD Sử AV Toán Hóa Hóa Hóa Tin học TD AV Toán CN Toán CN AV Tin học QPAN AV Toán Tin học AV AV Sử GDCD HĐTN Sử Hóa
  Nhung Mỹ K.Thoa Khoa Định Tổng Lai Thêm V.Anh N. Bình Thoa Lệ Lương Hương Hợi Vân C.Duy Gia An Nối Em Thọ Huyền Thắm Huy Tứ Quang Hiền Toàn Ngân Loan Thủy Nhân X.Phương Như Phụng Lĩnh
  Tiết 4 Hóa Toán Toán TD Tin học QPAN Toán Toán AV HĐTN Sinh AV TD Sinh AV CN Sử HĐTN Toán Sử Hóa Toán Hóa Tin học AV Hóa AV Toán QPAN AV AV Toán GDCD
  Hương Định Thêm Em An Tổng Loan Mỹ Lệ N. Nhân Thoa Lương K.Thoa Nhung N. Bình C.Duy Huyền Gia Nối V.Anh Hợi Thọ Lĩnh Toàn Khoa Huy Hiền Quang Ngân Phụng Thủy P. Thúy Tứ Thắm Nhân Lai Như
  Tiết 5 Hóa Toán Sinh AV Toán Toán Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- HĐTN Sử Hóa Toán Sinh AV Tin học Toán Tin học HĐTN HĐTN AV AV Toán HĐTN
  Hương Định Thêm Em An K.Thoa Ngân Gia Tổng Lệ N. Nhân Hiền X.Phương Khoa P. Thúy Nối Quang Loan Toàn Huy Phụng Tứ Thắm Nhân Lai Hợi
                                                                                 
T Tiết 1 Toán Toán Toán Văn Toán TD Địa TD AV QPAN Toán HĐTN AV Tin học Văn TD Sử Văn Văn AV Sử Văn GDCD AV AV Văn AV Toán QPAN Toán Toán Tin học TD Tin học Sử Địa GDCD AV Địa
5 Lệ Lai Thọ Trung An Chung Nảm Thủy Mỹ N. Nhân Yến Nhung Vân Hằng C.Duy Trinh Tâm Thoa V.Anh Phúc Hưng Gia Thắm Nghi Nhân P. Thúy Tứ Toàn Tổng Loan Mạnh Huy X.Phương M.Phương Như Quang Tiến
  Tiết 2 AV Toán Toán TD Toán QPAN Địa Toán AV TD Toán Văn Văn Sử Sử Sinh AV       GDCD   Địa Văn   AV Sử AV Tin học Toán Toán Sử GDCD Địa Toán HĐTN Văn TD Văn
  Nhung Lai Thọ Chung An Mỹ Nảm Lệ Thủy N. Nhân Trung Hằng V.Anh K.Thoa Gia       Hưng   Tiến Yến   Nhân X.Phương Quang Huy Toàn Tổng N.Ngân Như M.Phương P. Thúy Tứ Nghi Mạnh M.Nhung
  Tiết 3 AV Văn Địa AV TD Sử QPAN Toán Sử GDCD Địa AV Văn TD Toán Sinh Tin học Toán Toán TD AV GDCD Văn TD Toán Tin học Toán   Văn Văn Tin học Hóa Địa AV Toán QPAN Sử Văn Văn
  Nhung Phúc M.Phương Thắm Chung N.Ngân Mỹ Lệ V.Anh Như Nảm Thoa Hằng Mạnh Thọ K.Thoa Vân An N. Nhân Gia Hưng Trinh C.Duy Tổng Huy Lai   Tâm Yến Loan Phụng Tiến Nhân P. Thúy Tứ X.Phương Nghi M.Nhung
  Tiết 4 Văn Văn AV Toán QPAN Toán Tin học AV Văn AV Địa Sử Toán TD AV AV Toán AV     Văn Sử   GDCD Tin học Sử   Văn   AV Văn Hóa Sử GDCD Địa Toán TD HĐTN Tin học
  Hằng Phúc Thủy Thọ Mỹ Tổng Loan Gia M.Nhung Thắm Nảm V.Anh Lệ Mạnh Nhung Thoa P. Thúy Nhân     Trung   Hưng Huy X.Phương   Nghi   Quang Yến Phụng N.Ngân Như Tiến Toàn C.Duy M.Phương Vân
  Tiết 5 Văn Địa AV Sử Sinh Toán Sử AV Văn AV TD Toán Toán AV AV Văn Toán Tin học Địa GDCD Toán AV Sử Địa Sử Toán Tin học   Toán Hóa Văn AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Hằng M.Phương Thủy N.Ngân K.Thoa Tổng V.Anh Gia M.Nhung Thắm Chung N. Nhân Lệ Thoa Nhung Phúc P. Thúy Vân Nảm Hưng An Nhân Tiến X.Phương Toàn Huy   Lai Phụng Yến Quang
                                                                                 
T Tiết 1 AV Toán Hóa Địa AV Toán Toán AV TD Tin học Văn Văn Hóa TD Hóa CN Sử AV GDCD Toán Sử Toán AV HĐTN Hóa QPAN AV AV Hóa Toán GDCD Văn Văn Toán Văn
6 Ngân Định Thủy Thọ Lĩnh Nảm Nhung Lệ Tổng N. Bình Thoa Vân Phúc Hằng Hợi C.Duy Lương Nối V.Anh Gia Em Hưng An X.Phương Toàn Nhân Hiền Khoa Tứ Thắm Quang Phụng P. Thúy Như Yến Nghi Lai M.Nhung
  Tiết 2 AV Toán Địa AV Toán Toán Toán AV Sinh AV Văn Văn Hóa Hóa Sử AV GDCD TD Toán Sinh Hóa Văn Sử Hóa Sử QPAN AV Toán Hóa AV Văn Văn GDCD Văn
  Ngân Định Thủy Thọ Nảm Thắm Lai Lệ Tổng N. Bình Thoa K.Thoa Nhung Phúc Hằng Hợi Em Lương V.Anh Hiền Gia Hưng C.Duy An Nối Lĩnh Tâm X.Phương Khoa N.Ngân Tứ Quang Toàn Phụng Nhân Yến Nghi Như M.Nhung
  Tiết 3 Sinh AV Sử Hóa Toán AV Toán GDCD AV Toán Văn Hóa AV Toán Sử TD Sinh Địa AV HĐTN TD Văn Sinh Văn Toán Tin học Sử QPAN Văn Hóa AV Tin học Toán Văn AV
  K.Thoa Gia X.Phương Khoa An Thắm Lai Như Thủy Lệ Phúc Lương Nhung Thọ V.Anh C.Duy Em Huyền Nảm Thoa Hợi N. Bình Định M.Nhung Nối Tâm P. Thúy Hiền Vân N.Ngân Tứ Yến Phụng Nhân Huy Tổng Nghi Quang
  Tiết 4 Toán Toán Hóa AV AV Sinh Sử AV Văn Văn Sinh AV Toán Toán Tin học Văn HĐTN Toán TD AV GDCD Văn Sinh Văn AV Hóa Toán Toán Văn QPAN Hóa Sử Tin học Hóa Sử
  Lệ Lai Lương Thắm Quang K.Thoa V.Anh Định Thủy Hằng Phúc Em Huyền Thoa Thọ N. Bình P. Thúy Vân Tâm Hợi An Nhung Hưng M.Nhung Hiền Nối Nghi Nhân Phụng Tổng Toàn Yến Tứ Khoa X.Phương Huy Lĩnh N.Ngân
  Tiết 5 Toán Sinh Hóa AV AV Toán GDCD Sử Văn Hóa AV Tin học Sinh AV AV Địa Toán Toán AV CN -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Lệ Nối Lương Thắm Quang Tổng Hưng Định V.Anh Hằng Khoa Em Hiền Thoa Vân N. Bình K.Thoa Nhân Gia Nảm An P. Thúy Nhung Huyền
                                                                                 
T Tiết 1 Hóa Sinh Văn Toán Hóa AV Hóa QPAN GDCD Toán Tin học -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7 Hương Nối Trung Thọ Lĩnh Thắm Khoa Mỹ Hưng Lệ Loan
  Tiết 2 Hóa Hóa Văn Toán Hóa AV Toán AV QPAN Toán Tin học -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Hương Khoa Trung Thọ Lĩnh Thắm Lai Gia Mỹ Lệ Loan
  Tiết 3 QPAN Hóa Toán Sinh Sinh Văn Toán AV Tin học AV GDCD -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Mỹ Khoa Thọ Nối K.Thoa M.Nhung Lai Gia Loan Thắm Hưng
  Tiết 4 AV AV Toán AV AV Hóa Văn Hóa Văn Tin học QPAN -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Nhung Gia Thọ Thắm Quang Hương Trung Lĩnh M.Nhung Loan Mỹ
  Tiết 5 AV AV Sinh AV AV Hóa Văn Hóa Văn Tin học Hóa -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Nhung Gia K.Thoa Thắm Quang Hương Trung Lĩnh M.Nhung Loan Khoa

Tin khác