THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 10, 11, 12

08:49 31/01/2023
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 10,11,12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/01/2023
THỜI GIAN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6
T Tiết 1 Hóa GDCD Văn Sử Toán Văn AV Tin học Hóa AV Văn Tin học Toán Văn AV Hóa Sinh Hóa TD Hóa --- --- --- --- --- Toán GDQP TD AV --- ---
2 Khoa Hưng Hằng X.Phương H.Loan Trung Gia K.Loan Lĩnh Nhung Tâm Huy N. Bình P. Thúy T. Trinh Hiền Thoa Lương Giàu Phụng Em Phi Hương N.Lệ Tứ Chung Nhân
  Tiết 2 Sử AV Văn AV Toán Văn Hóa Tin học Sử Sinh Hóa Tin học Toán Văn AV Hóa Hóa Văn TD Hóa --- --- --- --- --- Toán GDĐP TD AV --- ---
  X.Phương Nhung Hằng Gia H.Loan Trung Khoa K.Loan V.Anh Giàu Lĩnh Huy N. Bình P. Thúy T. Trinh Hiền Thoa Lương Phụng Yến Em Phi Hương N.Lệ Lê Loan Chung Nhân
  Tiết 3 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN GDĐP --- --- --- --- --- AV TD GDQP Toán --- ---
  Khoa Nhung Em Hương H.Loan N.Lệ X.Phương Thoa Hưng V.Anh Lĩnh Hằng Lương Chung Phụng Vân Giàu T. Trinh Tâm Yến Phi Lê Loan Hiền Gia Tứ P. Thúy
  Tiết 4 GDCD Tin học AV Toán AV Hóa Sử Sử Văn Hóa Toán Sinh AV Tin học Hóa Văn Văn AV Văn Tin học GDQP --- --- --- --- --- AV TD GDĐP Toán --- ---
  Hưng K.Loan Thủy N.Lệ Nhung Khoa X.Phương V.Anh Hằng Hương H.Loan Giàu Nhân Huy Phụng T. Trinh Yến Thoa Tâm Em Vân Tứ Hiền Gia Lê Loan P. Thúy
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- P. HÓA 1 P. HÓA 2 -x- -x- -x- -x- -x- P. LÝ 1 P. HÓA 1 P.NN1 P. LÝ 2 -x- -x-
                                                                       
T Tiết 1 Hóa Hóa Sử GDCD Tin học Văn Văn Văn GDCD Sử Văn Hóa CN Toán Sử CN Sinh Hóa Toán AV --- --- --- TD GDQP --- --- --- GDĐP TD
3 Khoa Lĩnh X.Phương Như K.Loan Trung Phúc Hằng Hưng V.Anh Tâm Lương Định N. Bình P. Thúy Tuyết L.Phương Giàu Phụng An Em Thắm Thêm Giảng Tứ Ngân Lê Loan Chung
  Tiết 2 Hóa Hóa Hóa Tin học Văn GDCD Văn Sử Văn Văn Hóa CN Sinh Sử GDCD Toán CN Hóa Toán Địa AV --- --- --- TD GDĐP --- --- GDQP TD
  Khoa Lĩnh Em Hương K.Loan Trung Hưng Hằng V.Anh Phúc Tâm Lương Định Giàu Tuyết Như P. Thúy L.Phương Phụng An M.Phương Thắm Thêm Giảng Lê Loan Ngân Hiền Tứ Chung
  Tiết 3 Văn Sử Văn Hóa GDCD Tin học Hóa Sử Văn CN AV Sinh Văn GDCD Toán Toán Địa CN Hóa --- Hóa --- --- GDQP TD --- --- TD GDĐP
  Trung X.Phương Hằng Ngân Khoa Hưng K.Loan Lĩnh V.Anh Phúc Định Thắm Giàu Tâm Như An P. Thúy M.Phương N. Bình L.Phương Lương Em Hương Tứ Giảng Thêm Hiền Chung Lê Loan
  Tiết 4 Văn Văn Văn Hóa Sử Tin học Sử Hóa GDCD Sinh AV Địa GDCD CN Hóa Sử Hóa Toán --- Hóa --- --- GDĐP TD --- --- --- TD GDQP
  Trung Hiền Hằng Phúc Khoa X.Phương K.Loan V.Anh Lĩnh Hưng Giàu Thắm M.Phương Như Định Lương Ngân Tuyết N. Bình Phụng An Em Hương Lê Loan Giảng Thêm Chung Tứ
  Tiết 5 Tin học GDCD Văn Sử Địa GDCD Toán -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- P. HÓA 1   P. HÓA 2 -x- -x- P. LÝ 2 P.LÝ 2 P. LÝ 1 P. LÝ 1   P.NN3 P.NN1 P.NN1
  K.Loan Hiền Như Phúc Thêm X.Phương M.Phương Hưng Ngân An                          
                                                                       
T Tiết 1 AV AV Toán Sinh Hóa Toán Tin học Hóa CN Toán Hóa Hóa Tin học AV Hóa Toán Tin học Sử --- --- --- AV --- Toán --- --- --- --- --- AV
4 Thắm Nhung Thọ K. Thoa Khoa Thêm H.Loan K.Loan Ngân Hương Định An Lương Lĩnh Huy Quang Phụng Hiền P. Thúy Vân Tuyết Nhân N.Lệ Em Gia
  Tiết 2 AV Sinh AV Hóa AV Hóa Toán Toán Tin học Toán Toán Hóa Hóa Tin học CN Sử AV Hóa Tin học --- --- --- AV --- Toán --- --- --- --- --- AV
  Thắm Giàu Thủy Hương Nhung Thêm Khoa Thọ Tổng K.Loan H.Loan An Lương Lĩnh Huy Định Tuyết Hiền Quang Phụng Vân Nhân N.Lệ Em Gia
  Tiết 3 Hóa Hóa AV AV AV Sinh Sinh Tin học AV CN Toán Toán Tin học Toán AV Sử AV --- --- --- --- --- Hóa Hóa --- --- Toán --- --- Toán
  Thêm Lĩnh Em Hương Nhung Thắm Gia K. Thoa Giàu K.Loan Ngân Hiền Nhân Định P. Thúy An Vân Thọ Quang Tuyết Thủy Phụng Lương H.Loan Tổng
  Tiết 4 Tin học Toán Sinh Hóa AV Hóa AV AV CN AV Tin học Sinh Toán Tin học Toán Sử AV --- --- --- --- --- Hóa Hóa --- --- Toán --- --- Toán
  Thêm Hiền K.Loan N.Lệ K. Thoa Khoa Gia Lĩnh Quang Nhung Ngân Định Nhân Huy Giàu An Vân Thọ Tuyết Em Thủy Phụng Lương H.Loan Tổng
  Tiết 5 Sinh Toán Hóa AV Toán Toán AV -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-     P. HÓA 2 P. HÓA 1 -x- P. LÝ 2 P.LÝ 1     P. HÓA 1 P.SINH P.NN3 P.NN1
  Giàu Tổng Lĩnh Gia H.Loan N.Lệ Em Hiền Quang Ngân                          
                                                                       
T Tiết 1 Văn Tin học Toán Văn GDCD Toán AV Sử Văn AV Toán Toán Văn Toán AV Tin học CN AV AV Sinh Văn --- --- --- --- --- --- --- --- AV --- --- --- ---
5 Trung K.Loan Thọ Phúc Như N.Lệ Gia V.Anh Hằng Nhung H.Loan An T. Trinh P. Thúy Nhân Vân L.Phương Thoa Quang Giàu Yến Thắm
  Tiết 2 Văn Toán Sinh Văn AV Địa Tin học Toán Văn Toán Toán GDCD Văn Sử AV Tin học Toán AV CN AV Văn --- --- --- --- --- --- --- --- AV --- --- --- ---
  Trung Tổng Giàu Phúc Nhung M.Phương K.Loan Thọ Hằng An H.Loan Như T. Trinh Kiên Nhân Vân P. Thúy Thoa L.Phương Quang Yến Thắm
  Tiết 3 Toán AV AV AV Văn AV Văn AV Tin học Sử Sử Văn Toán Địa Văn Sinh Văn GDCD Toán AV CN --- --- Toán --- --- --- --- --- Toán --- --- Toán ---
  Tổng Nhung Thủy Gia Trung Thắm Phúc Thoa K.Loan V.Anh Kiên Hằng Thọ M.Phương T. Trinh Giàu Yến Như P. Thúy Quang L.Phương H.Loan N.Lệ An
  Tiết 4 AV AV AV AV Văn Tin học Văn Địa Toán Sử AV Văn Sử AV Toán AV Văn Toán Tin học CN Sinh --- --- Toán --- --- --- --- --- Toán --- --- Toán ---
  Thắm Nhung Thủy Gia Trung K.Loan Phúc M.Phương Tổng V.Anh Thoa Hằng Kiên Nhân P. Thúy Quang Yến Thọ Vân L.Phương Giàu H.Loan N.Lệ An
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- Tin học Toán Văn Toán Văn AV Sử GDCD AV Toán AV Sinh Văn Tin học Địa Toán P. HÓA 1   P. HÓA 2 -x- -x- P. LÝ 2     P. LÝ 1 P. SINH   P.NN1 P. NN3
  K.Loan H.Loan Hằng Tổng Phúc Thoa Kiên Như Nhân P. Thúy Quang Giàu T. Trinh Vân M.Phương An                          
                                                                       
T Tiết 1 AV Văn Tin học Toán Sinh AV AV Địa AV Hóa Hóa Văn Văn AV Địa Toán Toán GDCD Toán --- --- TD --- --- --- --- --- AV GDQP --- ---
6 Thắm Hằng Em K.Loan H.Loan Nối Gia Thoa Nảm Nhung Lĩnh Lương T. Trinh Tâm Nhân Hiền M.Phương Thọ P. Thúy Như An Giảng Ngân Quang Tứ
  Tiết 2 Địa Văn AV AV Văn AV AV Toán AV Hóa Toán Văn AV Địa GDCD Văn Toán Toán Hóa Toán --- TD --- --- --- --- --- AV GDĐP --- ---
  Nảm Hằng Thủy Gia Trung Thắm Em Thoa Tổng Nhung Lĩnh Hiền Thọ Tâm Nhân M.Phương Như T. Trinh P. Thúy An Lương H.Loan Giảng Ngân Quang Lê Loan
  Tiết 3 Toán AV Toán Văn AV Sinh Văn Tin học Địa Địa AV Toán Toán AV Văn GDCD AV AV Toán --- GDQP --- --- AV --- --- --- TD --- ---
  Tổng Nhung Thọ Ngân Trung Thắm Nối Hằng K.Loan Nảm M.Phương Hiền Nhân P. Thúy N. Bình An Thoa T. Trinh Như Quang Thủy H.Loan Tứ Gia Em Giảng
  Tiết 4 Toán Địa Toán AV Văn Toán Văn Tin học Toán GDCD Địa Hóa AV Văn AV Văn AV AV --- --- GDĐP --- --- AV --- --- --- TD --- ---
  Tổng Nảm Thọ Ngân Nhung Trung H.Loan Hằng K.Loan An Như M.Phương Lương Nhân N. Bình T. Trinh Thoa Hiền Tâm Quang Thủy Lê Loan Gia Em Giảng
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- Tin học Toán AV Toán Văn AV Địa Văn Toán AV Văn GDCD P. HÓA 1   P. HÓA 2 -x- -x- P. LÝ 2       P. LÝ 1 P. HÓA 2 P.NN1 P.NN3
  K.Loan H.Loan Hiền Quang An Ngân Hằng N. Bình Nhân M.Phương T. Trinh P. Thúy Thoa Tâm Em Như                          
                                                                       
T Tiết 1 Văn Tin học Toán Sử AV Văn Toán AV AV Toán Tin học CN Hóa Hóa Tin học Địa Văn CN --- GDQP --- TD TD --- --- GDĐP --- --- --- --- ---
7 Thêm Hằng K.Loan N.Lệ X.Phương Thắm Phúc Thọ Quang Ngân Thoa An Huy Định N. Bình Lương Phụng Vân M.Phương Yến L.Phương Tứ Chung Lê Loan
  Tiết 2 Toán Văn Hóa Toán Địa Sử Văn Toán AV Tin học AV AV Tin học CN Hóa Hóa Tin học CN Văn Toán --- GDĐP --- TD TD --- --- GDQP --- --- --- --- ---
  Tổng Hằng Lĩnh N.Lệ M.Phương X.Phương Phúc Thọ Quang K.Loan Thoa Thắm Huy N. Bình Định Lương Phụng Vân L.Phương Yến An Lê Loan Chung Tứ
  Tiết 3 Tin học Toán Hóa Địa Toán Sử AV Văn Văn Tin học AV Toán Hóa CN CN AV Tin học Hóa --- TD --- GDĐP GDQP --- --- TD --- --- --- --- ---
  K.Loan Tổng Lĩnh M.Phương Thêm N.Lệ X.Phương Thoa Hằng Phúc Huy Thắm Thọ N. Bình Phụng Định Ngân L.Phương Quang Vân Lương Phi Lê Loan Tứ Giảng
  Tiết 4 AV Toán Địa Tin học Toán Sử AV Văn Văn Tin học CN Toán Hóa Hóa AV Hóa Toán Văn --- TD --- GDQP GDĐP --- --- TD --- --- --- --- ---
  Thắm Tổng M.Phương K.Loan Thêm N.Lệ X.Phương Thoa Hằng Phúc Huy Định Thọ Lĩnh Phụng Quang Ngân Lương N. Bình An Yến Phi Tứ Lê Loan Giảng
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-   P. HÓA 1   P. HÓA 1 P. NN1     P. NN1          

Tin khác