Thời khoá biểu theo giáo viên buổi sáng

16:14 25/09/2023

THỜI KHOÁ BIỂU THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

THPT BAU BANG
  Thọ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A3
Toán
11C5
Toán
--- 12A3
Toán
-x-
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 11A4
Toán
11A3
Toán
11C5
Toán
-x-
T5 12A3
Toán
11A4
Toán
12A4
Toán
-x-
T6 12A4
Toán
11A3
Toán
11A4
Toán
-x-
T7 12A4
Toán
12A3
Toán
-x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  P. Thúy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- 11A6
SHCN
11C4
Toán
10C2
Toán
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 11C4
Toán
10C3
Toán
--- 10C2
Toán
10A4
Toán
T5 10A4
Toán
10C3
Toán
11A6
Toán
T6 10C2
Toán
--- 10A4
Toán
11A6
Toán
11C4
Toán
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lệ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- 12C2
SHCN
12C2
Toán
12C2
NGLL
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 12A1
Toán
11A2
Toán
12C4
Toán
T5 12A1
Toán
12C2
Toán
11A2
Toán
T6 12C2
Toán
12C4
Toán
12A1
Toán
T7 12C4
Toán
-x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tổng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C3
Toán
--- 10A1
Toán
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 10C5
Toán
12A6
Toán
12C3
Toán
T5 10A7
Toán
10A1
Toán
12A6
Toán
T6 12C3
Toán
10C5
Toán
10A7
Toán
12A6
Toán
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  An
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C6
Toán
--- 11A7
SHCN
11C2
Toán
11A7
Toán
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 11A7
Toán
11C2
Toán
12A5
Toán
T5 12A5
Toán
11A7
Toán
--- 11C3
Toán
T6 11C6
Toán
12A5
Toán
11C3
Toán
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  N. Nhân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 12C5
Toán
11A5
SHCN
--- 11C1
Toán
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 11A1
Toán
--- 12C5
Toán
T5 12C5
Toán
11C1
Toán
11A1
Toán
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lai
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A2
Toán
12C1
SHCN
10A3
Toán
12C1
NGLL
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 10A5
Toán
12C1
Toán
10C6
Toán
T5 12A2
Toán
10A3
Toán
10A5
Toán
T6 10C6
Toán
12C1
Toán
12A2
Toán
---
T7 --- 12C1
Toán
--- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thêm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A1
10A6
12A3
SHCN
--- 12A3
NGLL
T3 12A3
12C3
--- 10A6
HĐTN
T4 10A1
12C3
12A3
T5 -x- -x- -x- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Em
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A4
12A6
12A6
SHCN
11C3
12A6
NGLL
T3 11C3
11A1
11A6
12A4
12A6
T4 12A6
11C4
12A4
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 11C4
11A6
11A1
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hiền
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A3
HĐTN
11C2
10A2
SHCN
11A2
T3 10A8
10A5
HĐTN
10A2
HĐTN
10A2
T4 10A8
10A5
10A1
HĐTN
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 10A4
HĐTN
11C2
10A5
10A2
11A2
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Ngân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A4
10A3
SHCN
--- 10A3
T3 10A4
12A1
10A7
12C1
T4 10A3
10A7
12C1
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 12A1
--- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  N. Bình
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C1
--- 11C5
SHCN
11A4
11C5
T3 11A4
12C5
--- ---
T4 --- 11C1
12C5
11A5
---
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 12C4
11C5
11A5
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hường
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Định
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A7
12A2
SHCN
12A5
12A2
NGLL
T3 12A5
11A7
11A3
T4 11A3
11C6
12A5
12A2
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 12A2
11C6
12C2
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Khoa
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A5
Hóa
--- 12A4
SHCN
12A4
Hóa
12A4
NGLL
T3 12C1
Hóa
12A2
Hóa
10A3
Hóa
---
T4 10C4
Hóa
12A4
Hóa
10A3
Hóa
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 10A5
Hóa
12A4
Hóa
10C3
Hóa
12C5
Hóa
T7 12C1
Hóa
12A2
Hóa
--- 12C5
Hóa
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lĩnh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A2
Hóa
12A5
SHCN
--- 12A5
NGLL
T3 10C5
Hóa
10A8
HĐTN
12A5
Hóa
10A1
Hóa
T4 12C3
Hóa
10C7
Hóa
10A1
Hóa
---
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 12A5
Hóa
10A2
Hóa
--- 10C6
Hóa
---
T7 12A5
Hóa
--- 12C2
Hóa
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A6
Hóa
11A2
Hóa
12A1
SHCN
--- 12A1
NGLL
T3 11A6
Hóa
11A2
Hóa
--- 12A6
Hóa
11A4
Hóa
T4 11A6
Hóa
11A4
HĐTN
11A4
Hóa
12A1
Hóa
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 --- --- --- --- ---
T7 12A1
Hóa
--- 12A6
Hóa
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Lương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A3
Hóa
11A3
SHCN
12C4
Hóa
---
T3 11A3
Hóa
11A7
HĐTN
--- 11A1
Hóa
11A5
HĐTN
T4 12C4
Hóa
--- 11A3
Hóa
11A2
HĐTN
---
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 11A7
Hóa
11A1
Hóa
12A3
Hóa
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hợi
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 -x- -x- -x- --- 11A5
Hóa
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 11C1
HĐTN
11A5
Hóa
11C4
HĐTN
10C7
HĐTN
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 11A5
Hóa
11C3
HĐTN
11C2
HĐTN
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Phụng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A7
Hóa
10A4
SHCN
10A4
Hóa
T3 10C1
Hóa
10A7
Hóa
10C2
Hóa
10C1
HĐTN
T4 10A6
Hóa
10A4
Hóa
10C5
HĐTN
10A8
Hóa
10C2
HĐTN
T5 -x- -x- 10A8
Hóa
10A6
Hóa
T6 10C1
Hóa
10C2
Hóa
10A6
Hóa
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  K.Thoa
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A6
Sinh
12A1
Sinh
--- 10A7
Sinh
T3 -x- 11A3
Sinh
11A1
Sinh
10A8
Sinh
T4 -x- 11A6
Sinh
12A3
Sinh
11A3
Sinh
12A6
Sinh
T5 -x- 11A5
Sinh
--- 12A5
Sinh
T6 -x- 11A1
Sinh
12A1
Sinh
12A6
Sinh
11A6
Sinh
T7 -x- --- 12A5
Sinh
--- 12A3
Sinh
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nối
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C2
CN
10A1
Sinh
10A1
SHCN
11C1
CN
---
T3 10A5
Sinh
10A3
Sinh
12A4
Sinh
11C3
CN
10A4
Sinh
T4 10A4
Sinh
10A2
Sinh
11C3
CN
11C2
CN
10A5
Sinh
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 11C1
CN
10A1
Sinh
10A2
Sinh
10A3
Sinh
12A2
Sinh
T7 12A2
Sinh
--- 12A4
Sinh
--- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Huyền
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 11C4
CN
11C5
CN
11A4
Sinh
11A2
Sinh
T4 11C5
CN
11C4
CN
11C6
CN
11A7
Sinh
---
T5 -x- -x- -x- -x- -x-
T6 --- --- 11A7
Sinh
11A2
Sinh
11C6
CN
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Phúc
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 11C4
Văn
11C4
SHCN
--- 11A3
Văn
T3 12C5
Văn
11A5
Văn
12A2
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11C4
Văn
12A2
Văn
11A5
Văn
T6 11A3
Văn
12C5
Văn
---
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hằng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C2
Văn
11A4
SHCN
12A1
Văn
---
T3 11A2
Văn
12C2
Văn
12C4
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11A4
Văn
11A2
Văn
12A1
Văn
T6 11A4
Văn
--- 12C4
Văn
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Trung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C3
Văn
11A1
SHCN
11A1
Văn
T3 12A4
Văn
12C1
Văn
12A3
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 12A4
Văn
11A1
Văn
--- 11C3
Văn
---
T6 --- --- --- --- ---
T7 12A3
Văn
--- 12C1
Văn
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Trinh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A5
Văn
11C2
SHCN
--- 11C2
Văn
T3 11C5
Văn
11C2
Văn
12A5
Văn
11A7
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11A7
Văn
11C5
Văn
---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Duy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tâm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C2
Văn
11C1
SHCN
11A6
Văn
10A5
Văn
T3 10A3
Văn
10C2
Văn
11A6
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11C1
Văn
10A5
Văn
---
T6 --- 10A3
Văn
11C1
Văn
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  M.Nhung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C3
Văn
12C3
SHCN
--- 12C3
NGLL
T3 12A6
Văn
10A1
Văn
10C3
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 --- 10C7
Văn
12C3
Văn
T6 10C7
Văn
10A1
Văn
---
T7 --- --- 12A6
Văn
12C3
Văn
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Yến
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C1
Văn
10C4
SHCN
10A6
Văn
T3 10C4
Văn
11C6
Văn
10A7
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11A1
HĐTN
11C6
Văn
10A6
Văn
10A7
Văn
T6 10C4
Văn
10C1
Văn
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  X.Phương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 10C4
Sử
--- 10C5
Sử
---
T3 12A2
Sử
10A4
Sử
10A3
Sử
12C5
Sử
T4 12C2
Sử
10C3
Sử
--- 10A2
Sử
T5 10C3
Sử
10A3
Sử
10C5
Sử
10A2
Sử
10A1
Sử
T6 10A1
Sử
10A4
Sử
12A3
Sử
10C4
Sử
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  V.Anh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A1
Sử
--- 12C4
SHCN
11A5
Sử
12C4
NGLL
T3 11C1
Sử
11A5
Sử
12C4
Sử
12A1
Sử
12A5
Sử
T4 11C2
Sử
--- 12C4
Sử
11C3
Sử
---
T5 11C3
Sử
11A4
Sử
12C3
Sử
11A1
Sử
12C1
Sử
T6 11C2
Sử
11C1
Sử
11A4
Sử
12C1
Sử
12C3
Sử
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  N.Ngân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C7
Sử
10A5
Sử
10C2
SHCN
10A8
Sử
---
T3 -x- 10A7
Sử
10A5
Sử
10A6
Sử
10C2
Sử
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 -x- 10A8
Sử
12A6
Sử
10C1
Sử
12A4
Sử
T6 -x- 10A6
Sử
10A7
Sử
10C7
Sử
---
T7 -x- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  M.Phương
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12A1
Địa
--- 10C5
SHCN
10C4
Địa
10C5
Địa
T3 12C3
Địa
10C5
Địa
12C2
Địa
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 10C4
Địa
10C2
Địa
12A3
Địa
10C6
HĐTN
12A2
Địa
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nảm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- 11C3
Địa
T3 12C4
Địa
11C3
Địa
11C2
Địa
12A4
Địa
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 12C1
Địa
12C5
Địa
11C1
Địa
T6 12A6
Địa
12A5
Địa
11C1
Địa
--- 11C2
Địa
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Hưng
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 11C2
GDCD
11C3
GDCD
11C1
GDCD
11C1
GDCD
---
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 11C5
GDCD
11C3
GDCD
11C4
GDCD
11C6
GDCD
11C2
GDCD
T6 11C5
GDCD
11C4
GDCD
--- 11C6
GDCD
12C1
GDCD
T7 12C3
GDCD
--- 12C5
GDCD
--- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Như
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 10C7
GDCD
10C3
GDCD
10C6
GDCD
10C4
GDCD
10C5
GDCD
T4 10C2
GDCD
10C1
GDCD
10C4
GDCD
10C7
GDCD
---
T5 10C5
GDCD
10C1
GDCD
12C4
GDCD
10C2
GDCD
---
T6 10C3
GDCD
10C6
GDCD
12C2
GDCD
--- ---
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nhung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C1
AV
11A2
SHCN
11C5
AV
---
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 12C1
AV
12A1
AV
11A4
AV
---
T5 11A2
AV
12A1
AV
11A4
AV
T6 12C1
AV
11A2
AV
11C5
AV
T7 --- --- --- 12A1
AV
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thắm
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C4
AV
10A7
SHCN
12A6
AV
10C4
AV
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 10A7
AV
10A1
AV
10C4
AV
T5 10A1
AV
12A4
AV
12C4
AV
T6 10A7
AV
12A6
AV
12A4
AV
T7 12A6
AV
12C4
AV
12A4
AV
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nhân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C5
AV
10A3
AV
--- 10A2
AV
11C4
AV
T3 11A7
AV
11C4
AV
10C3
AV
10A5
AV
T4 10A2
AV
10C2
AV
10C5
AV
T5 10A3
AV
10A2
AV
10C2
AV
11A7
AV
11C4
AV
T6 10A3
AV
10C3
AV
10A5
AV
11A7
AV
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Quang
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C6
AV
--- 10C7
AV
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 12A5
AV
10A4
AV
10A6
AV
T5 10C6
AV
10A4
AV
10A6
AV
10A8
AV
T6 10A8
AV
10C7
AV
12A5
AV
T7 --- --- --- 12A5
AV
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thoa
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A5
AV
12C5
SHCN
12C5
AV
12C5
NGLL
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 12C5
AV
11A1
AV
---
T5 11C2
AV
11A1
AV
11A5
AV
11A3
AV
T6 12C5
AV
11C2
AV
11A3
AV
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Gia
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A6
AV
11C6
SHCN
11C6
AV
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 12A2
AV
11C1
AV
12C2
AV
T5 11C6
AV
11A6
AV
11C3
AV
12C2
AV
T6 11C3
AV
12A2
AV
--- 11C1
AV
T7 --- 12C2
AV
12A2
AV
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Thủy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 -x- -x- -x- 12C3
AV
10C1
AV
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 12A3
AV
10C1
AV
---
T5 12C3
AV
--- 12A3
AV
T6 12A3
AV
12C3
AV
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Huy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 10C5
Tin học
--- 10A5
Tin học
10C3
Tin học
T3 10C2
Tin học
10A1
Tin học
10C1
Tin học
10A4
Tin học
10A3
Tin học
T4 10C3
Tin học
10C4
Tin học
10A2
Tin học
10A4
Tin học
10C1
Tin học
T5 10C2
Tin học
10A5
Tin học
10A2
Tin học
10A1
Tin học
10A3
Tin học
T6 --- --- 10C4
Tin học
10C5
Tin học
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Loan
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 -x- -x- -x- -x- -x-
T4 10C6
Tin học
10A8
Tin học
12C2
Tin học
10A7
Tin học
T5 10A8
Tin học
--- 10A7
Tin học
12C1
Tin học
---
T6 --- --- --- --- ---
T7 12C5
Tin học
12C3
Tin học
12C4
Tin học
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Vân
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- 11A1
Tin học
10C7
SHCN
11A3
Tin học
11A4
Tin học
T3 11A5
Tin học
--- 10A6
Tin học
10C7
AV
11A1
Tin học
T4 11A5
Tin học
11A2
Tin học
11A6
Tin học
--- ---
T5 11A3
Tin học
--- 11A6
Tin học
10C7
AV
11A7
Tin học
T6 11A2
Tin học
--- 10A6
Tin học
11A7
Tin học
11A4
Tin học
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Bình
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 11C6
HĐTN
11A6
HĐTN
11A3
HĐTN
11C5
HĐTN
---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Đủ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
 
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A2
TD
11C1
TD
11C3
SHCN
12C1
TD
-x-
T3 11A1
TD
11C1
TD
11A2
TD
12C3
TD
T4 11C3
TD
12C2
TD
12C1
TD
-x-
T5 12C2
TD
12C4
TD
11C2
TD
-x-
T6 11A1
TD
--- 11C4
TD
-x-
T7 --- --- --- --- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Chung
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 12A1
TD
--- 12A3
TD
12A2
TD
---
T4 --- --- --- --- ---
T5 12A6
TD
12A4
TD
12A5
TD
--- 12C5
TD
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Phi
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  C.Duy
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- --- --- ---
T3 10C3
TD
10C7
TD
10C4
TD
11A7
TD
---
T4 11C6
TD
11C5
TD
11A7
TD
11A6
TD
---
T5 11A5
TD
--- 11C6
TD
10C5
TD
---
T6 11A6
TD
11C5
TD
11A5
TD
--- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Mỹ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 12C5
QPAN
12A4
QPAN
--- 12A2
QPAN
-x-
T3 12C2
QPAN
12C1
QPAN
12A6
QPAN
12A3
QPAN
12A1
QPAN
T4 12A4
QPAN
12C4
QPAN
12A2
QPAN
12C3
QPAN
-x-
T5 12C4
QPAN
12A6
QPAN
12C1
QPAN
12A5
QPAN
-x-
T6 --- --- --- --- -x-
T7 12C2
QPAN
12C3
QPAN
12A1
QPAN
12C5
QPAN
-x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tứ
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- 10C3
SHCN
10C6
QPAN
---
T3 10A1
QPAN
10A2
QPAN
10A4
QPAN
10C5
QPAN
---
T4 10C1
QPAN
10C7
QPAN
10A3
QPAN
10C3
QPAN
10C3
HĐTN
T5 10A5
QPAN
10C4
HĐTN
10C4
QPAN
--- ---
T6 10A6
QPAN
10A7
QPAN
10A8
QPAN
10C2
QPAN
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Toàn
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10C4
Toán
10C7
Toán
10A6
SHCN
10C1
Toán
10A8
Toán
T3 10A6
Toán
10C7
Toán
10C1
Toán
10C4
Toán
T4 10C7
Toán
10A6
Toán
10A2
Toán
10A8
Toán
T5 10A6
Toán
--- 10C4
Toán
10A2
Toán
T6 10A2
Toán
10C1
Toán
--- 10A8
Toán
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nghi
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 10A8
Văn
10A8
SHCN
--- 10A2
Văn
T3 10A2
Văn
10C5
Văn
10A8
Văn
10C6
Văn
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 10A2
Văn
10C5
Văn
10C6
Văn
10A4
Văn
T6 10C5
Văn
10C6
Văn
10A4
Văn
---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
 
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C5
Sử
11A3
Sử
--- 11A7
Sử
11A6
Sử
T3 10C6
Sử
11C6
Sử
11C4
Sử
11A2
Sử
---
T4 11A2
Sử
11A7
Sử
10C6
Sử
11C6
Sử
---
T5 11A6
Sử
11A3
Sử
--- 11C4
Sử
11C5
Sử
T6 -x- -x- -x- -x- -x-
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Tiến
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11C4
Địa
11C6
Địa
10C1
SHCN
10C3
Địa
10C6
Địa
T3 10A7
HĐTN
10C6
Địa
11C5
Địa
11C4
Địa
10C7
Địa
T4 -x- -x- -x- -x- -x-
T5 10C7
Địa
11C5
Địa
10C1
Địa
10C3
Địa
11C6
Địa
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Mạnh
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 11A4
TD
10C6
SHCN
10C2
TD
---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 10C1
TD
10C6
TD
11A3
TD
---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  Nhân-1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 --- --- 10A5
SHCN
--- ---
T3 --- --- --- --- ---
T4 --- --- --- --- ---
T5 --- --- --- --- ---
T6 --- --- --- --- ---
T7 --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 23/09/2023 18:53

Trở lên trên đỉnh


Tin khác