Thời khóa biểu theo học sinh buổi chiều

16:23 25/09/2023

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC SINH BUỔI CHIỀU

THPT BAU BANG
  12A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 CN
T. Ngân
Sinh
K.Thoa
Sử
V.Anh
-x- -x-
T3 Toán
Lệ

T. Ngân
-x- -x-
T4 Hóa
Hương
Tin học
Loan
AV
Nhung
-x- -x-
T5 Văn
Hằng
Tin học
Loan
-x- -x-
T6 TD
Chung
CN
T. Ngân
GDCD
Hưng
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Khoa
GDCD
Hưng
Tin học
Loan
-x- -x-
T3 Sử
X.Phương
AV
Gia
CN
Định
-x- -x-
T4 Sinh
Nối
CN
Định

Định
-x- -x-
T5 TD
Chung
Toán
Lai
-x- -x-
T6 Văn
Phúc
Tin học
Loan
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Tin học
Loan
Toán
Thọ
-x- -x-
T3 CN
Thêm
QPAN
Mỹ
Sử
X.Phương
-x- -x-
T4 Hóa
Lương
TD
Chung
CN
Thêm
-x- -x-
T5 Sinh
K.Thoa
Văn
Trung
-x- -x-
T6 GDCD
Hưng
Tin học
Loan

Thêm
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 CN
Em
GDCD
Như

Em
-x- -x-
T3 Tin học
Loan
Văn
Trung
-x- -x-
T4 Hóa
Khoa
Toán
Thọ
-x- -x-
T5 Tin học
Loan
Sinh
Nối
AV
Thắm
-x- -x-
T6 CN
Em
TD
Chung
Sử
N.Ngân
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Lĩnh
Tin học
Loan
CN
T. Ngân
-x- -x-
T3
Định
Tin học
Loan
GDCD
Hưng
-x- -x-
T4 TD
Chung
CN
T. Ngân
Sinh
K.Thoa
-x- -x-
T5 Văn
Trinh
Sử
V.Anh
-x- -x-
T6 Toán
An
QPAN
Mỹ
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
M.Nhung
GDCD
Như
-x- -x-
T3 Hóa
Hương
Sử
N.Ngân
AV
Thắm
-x- -x-
T4 Toán
Tổng
TD
Chung
-x- -x-
T5 CN
Em
Tin học
Loan

Em
-x- -x-
T6 Tin học
Loan
Sinh
K.Thoa
CN
Em
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sử
V.Anh
Văn
Trung
-x- -x-
T3 GDCD
Hưng
CN
T. Ngân
TD
-x- -x-
T4 Toán
Lai
Tin học
Loan
-x- -x-
T5 Địa
Nảm
CN
T. Ngân
-x- -x-
T6 Sinh
Huyền
AV
Nhung
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 GDCD
Như
CN
N. Bình
Sinh
Huyền
-x- -x-
T3 AV
Gia
Sử
X.Phương
Tin học
Loan
-x- -x-
T4 Văn
Hằng
Sinh
Huyền
-x- -x-
T5 CN
N. Bình
TD
Toán
Lệ
-x- -x-
T6 Địa
M.Phương
Toán
Lệ
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sinh
Huyền
Văn
M.Nhung
-x- -x-
T3 Sử
V.Anh
GDCD
Hưng
CN
Thêm
-x- -x-
T4 Tin học
Loan
Địa
M.Phương
-x- -x-
T5 TD
Toán
Tổng
-x- -x-
T6 Văn
M.Nhung
CN
Thêm
AV
Thủy
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 CN
N. Bình
Văn
Hằng
-x- -x-
T3 TD
Địa
Nảm
-x- -x-
T4 CN
N. Bình
AV
Thắm
GDCD
Như
-x- -x-
T5 Toán
Lệ
TD
-x- -x-
T6 Sinh
Nối
Sử
V.Anh
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  12C5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Phúc
GDCD
Hưng
-x- -x-
T3 Toán
N. Nhân
CN
N. Bình
-x- -x-
T4 Sử
X.Phương
Sinh
Nối
-x- -x-
T5 AV
Thoa
CN
N. Bình
TD
Chung
-x- -x-
T6 Địa
Nảm
TD
Chung
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Trung
HĐTN
Yến
-x- -x-
T3 Sinh
K.Thoa
Hóa
Lương
-x- -x-
T4
Em
Toán
N. Nhân
-x- -x-
T5 QPAN
Mỹ
AV
Thoa
Toán
N. Nhân
-x- -x-
T6 Hóa
Lương

Em
AV
Thoa
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Văn
Hằng
AV
Nhung
QPAN
Mỹ
-x- -x-
T3
Hiền
Hóa
Hương
Toán
Lệ
-x- -x-
T4 Sinh
Huyền

Hiền
-x- -x-
T5 HĐTN
Lương
AV
Nhung
-x- -x-
T6 Toán
Lệ
Hóa
Hương
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 QPAN
Mỹ
AV
Thoa
Sinh
K.Thoa
-x- -x-
T3 Hóa
Lương

Định
Toán
Thọ
-x- -x-
T4 Toán
Thọ
Hóa
Lương
-x- -x-
T5
Định
HĐTN
Bình
-x- -x-
T6 Toán
Thọ
AV
Thoa
Văn
Phúc
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 HĐTN
Hương
AV
Nhung
-x- -x-
T3 Sinh
Huyền

N. Bình
Hóa
Hương
-x- -x-
T4 AV
Nhung

N. Bình
QPAN
Mỹ
-x- -x-
T5 Toán
Thọ
Văn
Hằng
-x- -x-
T6 Hóa
Hương
Toán
Thọ
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
N. Nhân

N. Bình
-x- -x-
T3 QPAN
Mỹ
AV
Thoa
Toán
N. Nhân
-x- -x-
T4 Toán
N. Nhân
Sinh
K.Thoa
Văn
Phúc
-x- -x-
T5 Toán
N. Nhân

N. Bình
-x- -x-
T6 AV
Thoa
HĐTN
Lương
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 HĐTN
Bình

Em
Hóa
Hương
-x- -x-
T3 HĐTN
Bình
Sinh
K.Thoa
-x- -x-
T4 AV
Gia
Toán
P. Thúy
Hóa
Hương
-x- -x-
T5 AV
Gia

Em
QPAN
Mỹ
-x- -x-
T6 Văn
Trung
Toán
P. Thúy
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Hóa
Lương
HĐTN
Lương
-x- -x-
T3 Toán
An
Sinh
Huyền
-x- -x-
T4
Định
QPAN
Mỹ
Toán
An
-x- -x-
T5 AV
Thủy

Định
Hóa
Lương
-x- -x-
T6 Văn
Trinh
AV
Thủy
Toán
An
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 HĐTN
Hợi
AV
Gia
Toán
N. Nhân
-x- -x-
T3
N. Bình
Sử
V.Anh
QPAN
Mỹ
-x- -x-
T4 HĐTN
Hợi
Văn
Tâm
-x- -x-
T5 Văn
Tâm
AV
Gia
Địa
Nảm
-x- -x-
T6 AV
Gia
Toán
N. Nhân
Toán
N. Nhân
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Thoa
Toán
An
-x- -x-
T3 Văn
Trinh
AV
Thoa
-x- -x-
T4 QPAN
Mỹ
Toán
An
Sử
V.Anh
-x- -x-
T5 HĐTN
Hợi
AV
Thoa
-x- -x-
T6
Hiền
Văn
Trinh
Địa
Nảm
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Gia
HĐTN
Hợi
-x- -x-
T3 Địa
Nảm
Toán
An
-x- -x-
T4 Toán
An

Em
AV
Gia
-x- -x-
T5 Văn
Trung
QPAN
Mỹ
AV
Gia
-x- -x-
T6 Sử
V.Anh
Văn
Trung
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Nhung
QPAN
Mỹ
Văn
Phúc
-x- -x-
T3 Sử
Toán
P. Thúy
-x- -x-
T4 Văn
Phúc

Em
-x- -x-
T5 Địa
Tiến
AV
Nhung
Toán
P. Thúy
-x- -x-
T6 AV
Nhung
HĐTN
Hợi
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Thọ
HĐTN
Bình
-x- -x-
T3 Toán
Thọ
Văn
Trinh
-x- -x-
T4 Sử
AV
Nhung

N. Bình
-x- -x-
T5 AV
Nhung
Địa
Tiến
Văn
Trinh
-x- -x-
T6 QPAN
Mỹ
AV
Nhung
Văn
Trinh
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  11C6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
An
Địa
Tiến
AV
Gia
-x- -x-
T3 Văn
Yến
HĐTN
Bình
-x- -x-
T4 Văn
Yến
AV
Gia
Sử
-x- -x-
T5 Toán
An

Định
-x- -x-
T6 Văn
Yến
QPAN
Mỹ
AV
Gia
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
Thêm
Hóa
Lĩnh
-x- -x-
T3 AV
Thắm
Sinh
Nối
HĐTN
Hiền
-x- -x-
T4 TD
Mạnh
Văn
M.Nhung
-x- -x-
T5 Toán
Tổng
AV
Thắm
GDĐP
N.Ngân
-x- -x-
T6
Thêm
Toán
Tổng
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Toàn
HĐTN
Hiền
-x- -x-
T3 Sinh
Nối
TD
C.Duy
-x- -x-
T4 GDĐP
V.Anh
Văn
Nghi
AV
H.Nhân
-x- -x-
T5 Toán
Toàn
AV
H.Nhân
Hóa
Lĩnh
-x- -x-
T6 Hóa
Lĩnh

Hiền
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
H.Nhân
TD
C.Duy
-x- -x-
T3 Toán
Lai
Hóa
Khoa
-x- -x-
T4 Văn
M.Nhung
AV
H.Nhân

T. Ngân
-x- -x-
T5
T. Ngân
HĐTN
Hiền
Sinh
Nối
-x- -x-
T6 Hóa
Khoa
GDĐP
V.Anh
Toán
Lai
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
P. Thúy
Hóa
Phụng
-x- -x-
T3 Văn
Nghi
AV
Quang
Sinh
Nối
-x- -x-
T4
T. Ngân
GDĐP
V.Anh
Toán
P. Thúy
-x- -x-
T5 AV
Quang
Toán
P. Thúy
HĐTN
Hiền
-x- -x-
T6
T. Ngân
TD
Mạnh
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2
Hiền
GDĐP
N.Ngân
-x- -x-
T3 Hóa
Khoa
AV
H.Nhân
-x- -x-
T4 Văn
Tâm
HĐTN
Hiền
Toán
Lai
-x- -x-
T5 AV
H.Nhân
TD
Mạnh
-x- -x-
T6 Toán
Lai
Sinh
Nối
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 AV
Quang

Thêm
-x- -x-
T3 TD
Mạnh
HĐTN
Thêm
AV
Quang
-x- -x-
T4
Thêm
Văn
Yến
-x- -x-
T5 GDĐP
N.Ngân
Sinh
K.Thoa
-x- -x-
T6 TD
Mạnh
Hóa
Khoa
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sinh
K.Thoa
Toán
Tổng
-x- -x-
T3
T. Ngân
TD
Mạnh
-x- -x-
T4 AV
Thắm
Văn
Yến
GDĐP
X.Phương
-x- -x-
T5 AV
Thắm

T. Ngân
HĐTN
Tiến
-x- -x-
T6 Toán
Tổng
Hóa
Phụng
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10A8
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 TD
Mạnh
Toán
Toàn
-x- -x-
T3 AV
Quang
Hóa
Phụng
-x- -x-
T4
Hiền
GDĐP
X.Phương
HĐTN
Lĩnh
-x- -x-
T5
Hiền
Toán
Toàn
Văn
Nghi
-x- -x-
T6 AV
Quang
Toán
Toàn
Sinh
K.Thoa
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Sử
N.Ngân
TD
Mạnh
-x- -x-
T3 HĐTN
Phụng
Toán
Toàn
-x- -x-
T4 Toán
Toàn
Địa
Tiến
-x- -x-
T5 GDĐP
X.Phương
AV
Thủy
-x- -x-
T6 AV
Thủy
Văn
Yến
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 GDĐP
X.Phương
Toán
P. Thúy
-x- -x-
T3 Toán
P. Thúy
Địa
M.Phương
-x- -x-
T4 AV
H.Nhân
Sử
N.Ngân
-x- -x-
T5 TD
Mạnh
Văn
Tâm
-x- -x-
T6 HĐTN
Phụng
AV
H.Nhân
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Địa
Tiến
HĐTN
Tứ
Sử
X.Phương
-x- -x-
T3 AV
H.Nhân
GDĐP
V.Anh
-x- -x-
T4 Toán
P. Thúy
Hóa
Khoa
-x- -x-
T5 Toán
P. Thúy
TD
C.Duy
AV
H.Nhân
-x- -x-
T6 Toán
P. Thúy
Văn
M.Nhung
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 HĐTN
Tứ
Hóa
Khoa
-x- -x-
T3 Toán
Toàn
Văn
Yến
-x- -x-
T4 Địa
M.Phương
Toán
Toàn
AV
Thắm
-x- -x-
T5 GDĐP
V.Anh
Sử
X.Phương
TD
C.Duy
-x- -x-
T6 AV
Thắm
Toán
Toàn
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 HĐTN
Phụng
AV
H.Nhân
-x- -x-
T3 TD
C.Duy
Toán
Tổng
-x- -x-
T4 Hóa
Lĩnh
Toán
Tổng
-x- -x-
T5 Văn
Nghi
Sử
X.Phương
-x- -x-
T6 AV
H.Nhân
GDĐP
N.Ngân
Địa
M.Phương
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 Toán
Lai
AV
Quang
-x- -x-
T3 HĐTN
M.Phương
Văn
Nghi
-x- -x-
T4 Địa
Tiến
Sử
TD
Mạnh
-x- -x-
T5 Toán
Lai
AV
Quang
-x- -x-
T6 GDĐP
N.Ngân
Hóa
Lĩnh
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh

THPT BAU BANG
  10C7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
T2 TD
C.Duy
AV
Quang
Địa
Tiến
-x- -x-
T3 GDĐP
N.Ngân
Văn
M.Nhung
-x- -x-
T4 Sử
N.Ngân
HĐTN
Hợi
Toán
Toàn
-x- -x-
T5 Hóa
Lĩnh
Toán
Toàn
-x- -x-
T6 Toán
Toàn
AV
Quang
-x- -x-
T7 -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 20/09/2023 20:10

Trở lên trên đỉnh


Tin khác